ค้นหารายการจองรถ
 
เลือกรถที่ต้องการ
ชื่อ - สกุลผู้ขอใช้
   
 
 
 
 
   รายการคำร้องจองรถ
 
ลำดับที่ รถที่ขอใช้ วันเวลาที่จอง ผู้ขอใช้ สถานะ/พิมพ์เอกสาร
1 รถตู้ 12 ที่นั่ง 22/10/2561 10:47:00
ถึง
22/10/2561 10:47:00
สิริภา พงษ์แสงทอง
อนุมัติ
         
2 รถบัส 40 ที่นั่ง 24/10/2561 07:00:00
ถึง
24/10/2561 15:30:00
น.ส.ณัฐกานต์ คำปลิว
อนุมัติ
         
3 รถบัส 40 ที่นั่ง 02/11/2561 05:00:00
ถึง
04/11/2561 21:30:00
นายอธิวัฒน์ อุดมก้านตง
ไม่อนุมัติ รอเอกสารแนบ จากทางต้นสังกัด แล้วทำการจองใหม่
         
4 รถตู้ 12 ที่นั่ง 20/12/2561 05:30:00
ถึง
21/12/2561 20:00:00
นางสาวจารุณี มาพร
อนุมัติ
         
5 รถยนต์กระบะ 4 ประตู 25/10/2561 05:30:00
ถึง
25/10/2561 16:00:00
นางสาวจารุณี มาพร
อนุมัติ
         
6 รถตู้ 12 ที่นั่ง 29/11/2561 10:00:00
ถึง
30/11/2561 20:00:00
นางสาวจารุณี มาพร
อนุมัติ
         
7 รถบัส 40 ที่นั่ง 27/10/2561 07:00:00
ถึง
27/10/2561 19:30:00
วรินทร รัชโพธิ์
อนุมัติ
         
8 รถบัส 40 ที่นั่ง 19/10/2561 07:00:00
ถึง
19/10/2561 19:30:00
วรินทร รัชโพธิ์
อนุมัติ
         
9 รถยนต์กระบะ 4 ประตู 26/10/2561 07:00:00
ถึง
26/10/2561 19:30:00
วรินทร รัชโพธิ์
ไม่อนุมัติ คนขับรถติดภาระกิจขับรถบัส
         
10 รถยนต์กระบะ 4 ประตู 20/10/2561 07:00:00
ถึง
20/10/2561 19:30:00
วรินทร รัชโพธิ์
ไม่อนุมัติ คนขับรถติดภาระกิจขับรถบัส
         
11 รถตู้ 12 ที่นั่ง 20/10/2561 08:00:00
ถึง
20/10/2561 19:30:00
วรินทร รัชโพธิ์
อนุมัติ
         
12 รถตู้ 12 ที่นั่ง 25/10/2561 10:00:00
ถึง
26/10/2561 22:00:00
ไชยมนู กุนอก
อนุมัติ
         
13 รถยนต์กระบะ 4 ประตู 17/10/2561 08:00:00
ถึง
17/10/2561 18:30:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
อนุมัติ
         
14 รถยนต์กระบะ 4 ประตู 05/10/2561 15:30:00
ถึง
05/10/2561 23:30:00
กันตา วิลาชัย
อนุมัติ
         
15 รถตู้ 12 ที่นั่ง 05/10/2561 04:00:00
ถึง
07/10/2561 12:00:00
นางสาวจารุณี มาพร
อนุมัติ
         
16 รถบัส 40 ที่นั่ง 20/10/2561 08:00:00
ถึง
20/10/2561 16:30:00
นางสาววิชุดา จิตธิมล
อนุมัติ
         
17 รถบัส 40 ที่นั่ง 26/10/2561 11:38:00
ถึง
26/10/2561 11:38:00
นายปรเมศวร์ อรรคฮาตสี
อนุมัติ
         
18 รถบัส 40 ที่นั่ง 02/10/2561 16:39:00
ถึง
02/10/2561 16:39:00
นายปรเมศวร์ อรรคฮาตสี
ไม่อนุมัติ รอเอกสารแนบ
         
19 รถยนต์กระบะ 4 ประตู 22/09/2561 08:30:00
ถึง
23/09/2561 23:00:00
กันตา วิลาชัย
อนุมัติ
         
20 รถยนต์กระบะ 4 ประตู 24/09/2561 08:00:00
ถึง
24/09/2561 18:30:00
กันตา วิลาชัย
อนุมัติ
         
21 รถตู้ 12 ที่นั่ง 22/09/2561 11:00:00
ถึง
22/09/2561 22:00:00
ผศ.คมศร เลาห์ประเสริฐ
อนุมัติ
         
22 รถบัส 40 ที่นั่ง 24/09/2561 08:30:00
ถึง
24/09/2561 19:31:00
กันตา วิลาชัย
ไม่อนุมัติ อ.กันตาแจ้งว่าทำการจองรถผิดพลาด
         
23 รถยนต์กระบะ 4 ประตู 21/09/2561 09:25:00
ถึง
21/09/2561 17:00:00
กันตา วิลาชัย
อนุมัติ
         
24 รถยนต์กระบะ 4 ประตู 21/09/2561 17:00:00
ถึง
21/09/2561 18:00:00
อ.กันตา วิลาชัย
อนุมัติ
         
25 รถบัส 40 ที่นั่ง 21/09/2561 17:00:00
ถึง
21/09/2561 17:00:00
กันตา วิลาชัย
ไม่อนุมัติ อ.กันตาแจ้งว่าทำการจองผิดพลาด
         
26 รถยนต์กระบะ 4 ประตู 18/09/2561 09:41:00
ถึง
18/09/2561 09:41:00
กันตา วิลาชัย
อนุมัติ
         
27 รถยนต์กระบะ 4 ประตู 14/09/2561 09:00:00
ถึง
14/09/2561 13:30:00
พรรณี แก้วบุญเรือง
อนุมัติ
         
28 รถตู้ 12 ที่นั่ง 27/09/2561 05:00:00
ถึง
28/09/2561 19:00:00
นางสาวจารุณี มาพร
อนุมัติ
         
29 รถบัส 40 ที่นั่ง 27/09/2561 05:00:00
ถึง
28/09/2561 19:00:00
นางสาวจารุณ๊ มาพร
ไม่อนุมัติ น.ส.จารุณี แจ้งว่าได้จองผิด
         
30 รถบัส 40 ที่นั่ง 09/11/2561 05:00:00
ถึง
11/11/2561 21:00:00
ธวัชชัย ป้องศรี
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ขอทราบรายละเอียดโครงการที่ชัดเจน ก่อนพิจารณาอนุมัติ โดยขอให้เจ้าหน้าที่สำรอง(จอง)การใช้รถบัสให้อาจารย์ผู้ขอไว้ก่อน และหากโครงการมีรายละเอียดชัดเจนแล้วขอให้ทำเรื่องอนุมัติขึ้นมาอีกครั้ง
         
31 รถบัส 40 ที่นั่ง 15/09/2561 09:58:00
ถึง
16/09/2561 09:58:00
กันตา วิลาชัย
อนุมัติ
         
32 รถตู้ 12 ที่นั่ง 16/09/2561 09:00:00
ถึง
16/09/2561 16:30:00
กรพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์
อนุมัติ
         
33 รถตู้ 12 ที่นั่ง 15/09/2561 08:00:00
ถึง
15/09/2561 18:00:00
กรพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์
อนุมัติ
         
34 รถยนต์กระบะ 4 ประตู 15/09/2561 16:30:00
ถึง
15/09/2561 20:00:00
กรพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์
อนุมัติ
         
35 รถตู้ 12 ที่นั่ง 14/09/2561 16:30:00
ถึง
14/09/2561 21:00:00
กรพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์
อนุมัติ
         
36 รถตู้ 12 ที่นั่ง 09/10/2561 07:00:00
ถึง
09/10/2561 18:00:00
กวินทร์ พิมจันนา
อนุมัติ
         

รวม 36 รายการ : 1 หน้า : 1