ค้นหารายการจองรถ
 
เลือกรถที่ต้องการ
ชื่อ - สกุลผู้ขอใช้
   
 
 
 
 
   รายการคำร้องจองรถ
 
ลำดับที่ รถที่ขอใช้ วันเวลาที่จอง ผู้ขอใช้ สถานะ/พิมพ์เอกสาร
1 รถตู้ 12 ที่นั่ง 20/04/2562 06:00:00
ถึง
21/04/2562 17:00:00
ผศ.ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง
25-03-2562 16:49:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
2 รถบัส 40 ที่นั่ง 20/04/2562 06:00:00
ถึง
21/04/2562 17:00:00
ผศ.ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง
25-03-2562 16:46:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
3 รถบัส 40 ที่นั่ง 02/04/2562 07:30:00
ถึง
02/04/2562 17:30:00
ทิพสุดา ญาณาภิรัต
25-03-2562 09:58:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
4 รถบัส 40 ที่นั่ง 31/05/2562 06:00:00
ถึง
02/06/2562 21:00:00
ธวัชชัย ป้องศรี
25-03-2562 06:43:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
5 รถบัส 40 ที่นั่ง 23/04/2562 00:00:00
ถึง
26/04/2562 00:00:00
กองบริการการศึกษา
22-03-2562 15:26:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
6 รถตู้ 12 ที่นั่ง 29/03/2562 06:00:00
ถึง
31/03/2562 20:00:00
วิไลวรรณ เรืองสุวรรณ
15-03-2562 13:58:00
อนุมัติ
         
7 รถยนต์กระบะ 4 ประตู 28/03/2562 09:00:00
ถึง
29/03/2562 15:00:00
นางสาวหนึ่งนยา ไหลงาม
11-03-2562 15:55:00
อนุมัติ
         
8 รถบัส 40 ที่นั่ง 15/03/2562 11:26:00
ถึง
16/03/2562 11:26:00
กันตา วิลาชัย
08-03-2562 11:26:00
อนุมัติ
         
9 รถตู้ 12 ที่นั่ง 16/03/2562 06:00:00
ถึง
16/03/2562 18:00:00
ผศ.คมศร เลาห์ประเสริฐ
06-03-2562 08:33:00
อนุมัติ
         
10 รถบัส 40 ที่นั่ง 05/03/2562 06:00:00
ถึง
05/03/2562 19:00:00
กันตา วิลาชัย
05-03-2562 17:38:00
อนุมัติ
         
11 รถบัส 40 ที่นั่ง 16/03/2562 06:00:00
ถึง
16/03/2562 18:00:00
ผศ.คมศร เลาห์ประเสริฐ
05-03-2562 15:53:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจากมีการโทรประสานงานขอใช้รถตู้ ไม่ใช่รถบัสครับ
         
12 รถตู้ 12 ที่นั่ง 19/12/2562 07:00:00
ถึง
20/12/2562 19:00:00
นางสาวจารุณี มาพร
01-03-2562 11:28:00
อนุมัติ
         
13 รถตู้ 12 ที่นั่ง 28/11/2562 07:30:00
ถึง
29/11/2562 19:30:00
นางสาวจารุณี มาพร
01-03-2562 11:27:00
อนุมัติ
         
14 รถตู้ 12 ที่นั่ง 24/10/2562 07:00:00
ถึง
25/10/2562 19:30:00
นางสาวจารุณี มาพร
01-03-2562 11:25:00
อนุมัติ
         
15 รถตู้ 12 ที่นั่ง 26/09/2562 07:00:00
ถึง
27/09/2562 18:00:00
นางสาวจารุณี มาพร
01-03-2562 11:23:00
อนุมัติ
         
16 รถตู้ 12 ที่นั่ง 29/08/2562 07:00:00
ถึง
30/08/2562 18:00:00
นางสาวจารุณี มาพร
01-03-2562 11:22:00
อนุมัติ
         
17 รถตู้ 12 ที่นั่ง 25/07/2562 07:30:00
ถึง
26/07/2562 18:00:00
นางสาวจารุณี มาพร
01-03-2562 11:19:00
อนุมัติ
         
18 รถตู้ 12 ที่นั่ง 27/06/2562 07:30:00
ถึง
28/06/2562 17:30:00
นางสาวจารุณี มาพร
01-03-2562 11:18:00
อนุมัติ
         
19 รถตู้ 12 ที่นั่ง 25/04/2562 07:30:00
ถึง
26/04/2562 17:00:00
นางสาวจารุณี มาพร
01-03-2562 11:15:00
อนุมัติ
         
20 รถตู้ 12 ที่นั่ง 30/05/2562 07:30:00
ถึง
31/05/2562 14:30:00
นางสาวจารุณี มาพร
01-03-2562 08:48:00
อนุมัติ
         
21 รถตู้ 12 ที่นั่ง 28/03/2562 10:30:00
ถึง
29/03/2562 09:30:00
นางสาวจารุณี มาพร
01-03-2562 08:27:00
อนุมัติ
         
22 รถตู้ 12 ที่นั่ง 07/03/2562 07:00:00
ถึง
11/03/2562 09:30:00
นางสาวจารุณี มาพร
01-03-2562 08:25:00
อนุมัติ
         
23 รถตู้ 12 ที่นั่ง 03/03/2562 07:00:00
ถึง
03/03/2562 12:00:00
ทิพสุดา ญาณาภิรัต
28-02-2562 18:42:00
อนุมัติ
         
24 รถบัส 40 ที่นั่ง 22/03/2562 06:30:00
ถึง
22/03/2562 13:30:00
นางสาวสิรญาณ์ วงษาไฮ
27-02-2562 16:35:00
ไม่อนุมัติ พนักงานขับรถติดราชการ
         
25 รถตู้ 12 ที่นั่ง 22/02/2562 06:30:00
ถึง
22/02/2562 18:30:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
18-02-2562 09:07:00
อนุมัติ
         
26 รถตู้ 12 ที่นั่ง 27/02/2562 09:00:00
ถึง
01/03/2562 16:30:00
สิบเอกนันทนพ เข็มเพชร
14-02-2562 11:44:00
อนุมัติ
         
27 รถบัส 40 ที่นั่ง 27/02/2562 07:00:00
ถึง
01/03/2562 16:30:00
สิบเอกนันทนพ เข็มเพชร
14-02-2562 11:00:00
อนุมัติ
         
28 รถบัส 40 ที่นั่ง 16/02/2562 13:00:00
ถึง
16/02/2562 20:00:00
อาจารย์วิชาภรณ์ ชำนิกำจร
14-02-2562 10:06:00
อนุมัติ
         
29 รถตู้ 12 ที่นั่ง 18/02/2562 07:30:00
ถึง
18/02/2562 18:00:00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรชัย ชอบยศ
13-02-2562 17:32:00
อนุมัติ
         
30 รถบัส 40 ที่นั่ง 13/02/2562 14:26:00
ถึง
13/02/2562 14:26:00
นายเอกรัฐ แก้วหาวงศ์
13-02-2562 14:31:00
ไม่อนุมัติ วันเวลาที่ใช้ไม่ถูกต้อง
         
31 รถบัส 40 ที่นั่ง 19/02/2562 13:00:00
ถึง
19/02/2562 20:00:00
อาจารย์วิชาภรณ์ ชำนิกำจร
12-02-2562 12:40:00
ไม่อนุมัติ วันเวลาที่ใช้ไม่ถูกต้อง
         
32 รถบัส 40 ที่นั่ง 22/02/2562 12:00:00
ถึง
22/02/2562 19:30:00
อาจารย์วิชาภรณ์ ชำนิกำจร
12-02-2562 11:24:00
อนุมัติ
         
33 รถตู้ 12 ที่นั่ง 27/02/2562 05:00:00
ถึง
27/02/2562 09:00:00
สิรกุล สุวินทวงศ์
10-02-2562 17:59:00
อนุมัติ
         
34 รถตู้ 12 ที่นั่ง 15/02/2562 03:30:00
ถึง
15/02/2562 21:00:00
นางสาวจารุณี มาพร
08-02-2562 16:18:00
อนุมัติ
         
35 รถบัส 40 ที่นั่ง 30/03/2562 05:00:00
ถึง
31/03/2562 20:00:00
นายจตุพร สมวงศ์
08-02-2562 14:51:00
อนุมัติ
         
36 รถบัส 40 ที่นั่ง 11/02/2562 08:30:00
ถึง
12/02/2562 16:30:00
ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ อนุสรณ์
07-02-2562 10:40:00
อนุมัติ
         
37 รถบัส 40 ที่นั่ง 20/02/2562 04:00:00
ถึง
22/02/2562 23:00:00
นางสาวยุภารัตน์ พืชสิงห์
06-02-2562 13:41:00
ไม่อนุมัติ คนขับรถติดไปราชการ
         
38 รถตู้ 12 ที่นั่ง 10/02/2562 08:30:00
ถึง
11/02/2562 18:00:00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรชัย ชอบยศ
05-02-2562 13:51:00
อนุมัติ
         
39 รถยนต์กระบะ 4 ประตู 05/02/2562 14:50:00
ถึง
05/02/2562 14:51:00
กันตา วิลาชัย
03-02-2562 14:51:00
อนุมัติ
         
40 รถยนต์กระบะ 4 ประตู 04/02/2562 11:36:00
ถึง
04/02/2562 11:36:00
กันตา วิลาชัย
03-02-2562 11:37:00
อนุมัติ
         

รวม 144 รายการ : 4 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] ถัดไป>>