บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมายเลขติดต่อ 4768 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ โครงการทำนุบำรุง
           โดยเดินทางไปยัง ด่านพรมแดน จังหวัดหนองคาย ตำบล - อำเภอ เมือง จังหวัด หนองคาย ระยะทาง 400 กิโลเมตร
           ในวันที่ 26 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 06:00:00 น. ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 16:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา ......
      (ผู้ขอใช้รถ)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว
โดยมี นายเตชิณท์ สีหาฤทธิ์ เป็นผู้ขับ
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง