บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถรถบัส 40 ที่นั่ง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายสุรัตน์ เวชรัตนเชษฐ์ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สังกัด คณวิทยาศาสตร์ หมายเลขติดต่อ 0925941778 มีความประสงค์ขอใช้รถ รถบัส 40 ที่นั่ง 40-0177 มหาสารคาม เพื่อใช้สำหรับ โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์
           โดยเดินทางไปยัง โรงแรมลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบล - อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ ระยะทาง 100 กิโลเมตร
           ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07:00:00 น. ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 17:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นายสุรัตน์ เวชรัตนเชษฐ์ ......
      (ผู้ขอใช้รถ)