Committee of College of Politics and Governance
       
   
Associate Professor Sida Sonsai
Chairman of the board
    Professor Dr.Sujit Boonbonkan
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
       
   
Associate Professor Dr.Jaran Maluleem
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
    Associate Professor Dr.Somjai Phagaphasvivat
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
       
       
   
Asst.Prof.Dr.Somkiet Poopatwiboon
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
    Asst. Prof. Cherngcharn Chongsomchai
Associate Dean for Planning and Quality Assurance
       
       
   
Mr.Chalermkiat Parawech
Associate Dean for Academic Affairs and Research
    Dr.Alongkorn Akkasaeng
Associate Dean for Graduate Studies
       
       
   
Mr.Jeerasak Pokawin
Associate Dean for Student Development
    Mrs.Nongluk Phummuang
Head Officer