Administrators
       
Asst. Prof. Cherngcharn Chongsomchai
Dean
       
   

Miss.Kanta Vilachai
Associate Dean for Administration

    Asst.Dr.Nattakant Akarapongpisak
Associate Dean for Academic Affairs
       
       
   
Mr.Sunthonchai Chopyot
Associate Dean for Student Development
    Miss.Jintana Muangman
 Associate Dean for Research and Quality Assurance
       
       
   
Miss.Tipsuda Yanapirat
Assistant of Dean
    Mrs.Nongluk Phummuang
Chief Secretary Office