ประชาสัมพันธ์ "ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น ปี 2566" 2023 Huayu Enrichment Scholarship (HES) For Thai Students
ประชาสัมพันธ์ ทุน MOE ระดับปริญญา ปี 2566 2023 Tzaiwan Scholarship Directions for Thai Students za
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น
ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 (ภายใต้โครงการสนับสนุนการสร้างสรรค์กิจกรรมของนักรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565
ประกาศ โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา “ทุนสิงห์น้ำตาลเพื่อน้อง ประจำปีการศึกษา 2563” (เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19)
ประกาศ โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศ : ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษา ทุนสิงห์น้ำตาลช่วยน้อง เพื่อช่วยเหลือแก่นิสิต ผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รับสมัครทุนสิงห์น้ำตาลช่วยน้อง: ประเภททุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รับสมัครทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่3/2562
ประกาศโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษา "ทุนสิงห์น้ำตาลเพื่อน้อง" ประจำปี 2562
รับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา "ทุนสิงห์น้ำตาลเพื่อน้อง" ประจำปี 2562
ประกาศทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา2562
ประกาศผลการพิจารณาการคัดเลือกพัฒนาทักษะฯ ระยะสั้น ประจำปีการศึกษา ณ ปีนัง ประเทศมาเลเซีย
รายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมการคัดเลือกโครงการพัฒนาทักษะฯ ประจำปีการศึกษา 2561
ทุนสนับสนุนการศึกษาจากรัฐบาลไต้หวัน
ประกาศวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ “ค่ายภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา” ระหว่างวันที่ 14 – 27 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน
กำหนดสัมภาษณ์นิสิตกู้ยืม กยศ. "กองทุนเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561" ประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่
รับสมัครนิสิตกองทุนให้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทกู้ยืมต่อเนื่องจากชั้นมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
รับสมัครนิสิตกองทุนให้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) "ประเภทกู้ยืมรายใหม่" ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
การรับสมัครทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61,62
ประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program
รับสมัครนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) และกองทุนที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาทุนเงินรายได้-ปีงบประมาณ 2561
รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนรายได้" ประจำปีงบประมาณ 2561
ทุน National Sun Yat-sen University ไต้หวัน
ทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2017-2018
โครงการ Universiti Brunei Darussalum Student Exchange
งานมหกรรมการแนะเเนวทุนการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น วันที่10/01/61
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษา "ทุนสิงห์น้ำตาลเพื่อน้อง" ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการทุน P2A Journey On-Campus BINUS
ประชาสัมพันธ์ทุน JT Asia Scholarship for Thai students at Tokushima University
รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2561
รับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา "ทุนสิงห์น้ำตาลเพื่อน้อง" ประจำปี2560
หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดินพิจารณาโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ส่งถึงวันพุธที่ 14 กันยายน 2560 นี้)
ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ หรือ UMAP Student Connection Online Project (USCO) ประจำปี 2560-2561
ประชาสัมพันธ์ทุน "Shape-Sea Research Grant Programme for 2018 (RGP 2018)"
หลักเกณฑ์การให้ทุนนิสิตฝึกงาน ณ มมส. (MSU Inbound Internship) และประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนนิสิตปริญญาตรีเพื่อฝึกงาน ณ ต่างประเทศ (MSU Outbound Internship)
ประกาศกำหนดการรับสมัครนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนเงินรายได้" ประจำปีงบประมาณ 2560
Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation
ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี “ทุนสิงห์น้ำตาลเพื่อน้อง” ประจำปีการศึกษา 2559
รายชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี “ทุนสิงห์น้ำตาลเพื่อน้อง” ประจำปีการศึกษา 2559
รับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา "ทุนสิงห์น้ำตาลเพื่อน้อง" ประจำปีการศึกษา 2559
รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2559
รับสมัครนิสิตต่างชาติสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาติ ทุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่3)
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการให้ทุนสนับสนุนนิสิตปริญญาตรีเพื่อฝึกงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่3)
ตารางสอบวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
กำหนดการเปิดรับสมัครนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษา "ทุนเงินรายได้" ประจำปีงบประมาณ 2559
รับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา "ทุนเงินรายได้" ประจำปีงบประมาณ 2559
รับสมัครทุน ภูมิพล ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา "ทุนภูมิพล" ประจำปีการศึกษา 2558
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้ที่มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2558
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา
ประกาศคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา "มูลนิธิตั้งเข็กกิม (บริษัท นามมี จำกัด)" ประจำปีการศึกษา 2558 (เบื้องต้น)
ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนอาจารย์นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร" ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษา "ทุนเงินรายได้" ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือดรับทุนการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ประกาศทุนการศึกษา "ทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้" ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา "ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ" ประจำปีการศึกษา 2557
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา "ทุนบริษัท โตชิบา" ครั้งที่ 26 ประจำปี 2557 ในระดับมหาวิทยาลัย ทุนละ 10,000 บาท
มูลนิธิอายิโนโมะโต๊ะ เปิดรับโครงการค่ายอาสา ให้ทุนสนับสนุนการออกค่ายอาสาโครงการ "ออกค่าย...ได้ยิ้ม
ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้ทุนสนับสนุนการศึกษา “มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม”
ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา “เทสโก้ โลตัส ประจำปีการศึกษา 2557”
ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครนิสิต เข้าร่วมโครงการ MSU Inbound Internship ครั้งที่ 4
ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมในโครงการ MSU Outbound Internship ครั้งที่ 4
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา "มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) " ประจำปีการศึกษา 2557
ประชาสัมพันธ์โครงการ UMAP summer program WSummer Course at Niigata University: Lessons from Contemporary Japan"
เปิดรับสมัครนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามสมัครโครงการทุนสนับสนุนนิสิตปริญญาตรี ฝึกงาน ณ ต่างประเทศ (MSU Outbound Internship)ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย