ข้อกำหนดในการส่งบทความ

 

     
 
  1. เป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์ (การเมืองและการปกครอง, รัฐประศาสนศาสตร์, การจัดการภาครัฐ, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, สิทธิมนุษยชน) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. บทความคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (เฉพาะบทความที่เป็นภาษาไทย) ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ
3. มีความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 โดยใช้ตัวอักษร Th Sarabunpsk 16
4. ลำดับรูปแบบบทความวิจัยประกอบด้วย ชื่อเรื่องภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทคัดย่อภาษาไทย คำสำคัญ Keywords จำนวนไม่เกิน 5 คำ (รวมกันไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) บทนำ วัตถุประสงค์ในการวิจัย ขอบเขตการวิจัย วิธีการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม
5. ลำดับรูปแบบบทความวิชาการประกอบด้วย ชื่อเรื่องภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทคัดย่อภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ คำสำคัญ/keywords จำนวนไม่เกิน 5 คำ (รวมกันไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) บทนำ เนื้อหา บทสรุป บรรณานุกรม
6. การอ้างอิงและบรรณานุกรมใช้ตามรูปแบบของ APA (ดูตัวอย่าง)
7. การส่งต้นฉบับให้ส่ง Online Submisstion เท่านั้น
 
  8. วารสารการเมืองการปกครองจะพิมพ์เป็นรูปเล่มปีละ 3 ครั้ง  
     
  ผู้ติดต่อ : ว่าที่ร้อยตรีกวินทร์ พิมจันนา  
  Email : copagjournal@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Sample of Citation and Bibliography ( APA 6th edition)  
     
 

1. Book


- Single author
Citation: (Michael, 1996, p.45)
Bibliography:

Michael, J.G. (1996). Environmental Change in Southeast Asia. New York : Routledge.

- Two author
Citation: (Parnwell & Evana, 2001, pp.30-40)
Bibliography:

Parnwell, M.G., & Michael, J.G. (1966). Environmental Change in Southeast Asia. New York : Routledge.

- 3 -5 author
Frist author: (Monroe, Evana, Smith & Hensly , 2003 , p.5)
Subsequent author: (Monroe, et al., 2003 , p.5)
Bibliography:

Monroe, R.L., Evona ,D.J., Smith, C.T. , & Hensly , Brown. (2003). Co-Management of Natural Resource in Asia : A Comparative Perspective. Nias Press.

- The author with title or rank
Citation: (Robinson, Ken, Sir, 2009 , p. 265)
Bibliography:

Robinson, Ken, Sir. (2009). The Elements. New York : Penguin Group.

- Editor, compiler
Citation: (Smith, 1983, Chap. 5)
Bibliography:

Smith, A.D. (Ed.). (1983). Psychology : Principle and Practice. New York : Thieme.

 

2. Chapter in book

Citation: (McLennan, 2001, p.49)
Bibliography:            

McLennan, G. (2001). Maintaining Marx. In G. Ritzer and B.Smart (Eds.). Handbook of Social Theory. (pp. 43-53). London : Sage.

 

3. Thesis
Citation: (Kirwan, 2004)
Bibliography:

Kirwan, B. E. (2004). The Incidence of U.S. Agricultural Subsidies on Farmland Rental Rates. Unpublished Master’s Thesis, Massachusetts Institute of Technology United States of America.

 

4. Chapter in Journal
Citation: (Opasa, 1998, pp. 11-20)
Bibliography:            

Oposa, Antonio. (1998). Environmental Conflict and Judicial Resolution in the Philippines. Asian Journal of Environmental Management, 6(1), 11-20.

 

5. Journal article online (Internet-only Journal)
Citation: (Bernstein, 2002)
Bibliography:

Bernstein, M. (2002). 10 Tips on writing the living web. A list Apart : For People Who Make Websites, (149). Retrieved May 2, 2006, from http://www.alistaoart.com/aticles/writeliving