เกี่ยวกับเรา

 

     
 

วัตถุประสงค์การจัดทำวารสาร

1. เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎี เพื่อให้นักวิชาการหรือนักวิจัยสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ ผู้สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านรัฐศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม ในรูปแบบการเผยแพร่ความรู้ทางรัฐศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ขอบเขตของวารสาร

ตีพิมพ์บทความวิชาการ บทความวิจัย หรือบทวิจารณ์หนังสือในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ด้านรัฐศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการพิจารณาบทความ

บทความทุกบทความจะได้รับการพิจารณาขั้นต้นจากโดยกองบรรณาธิการ เมื่อผ่านการกลั่นกรองในรอบแรก จะส่งต่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewers) อย่างน้อย 2 คน โดยใช้ระบบ double blind review ประเมินคุณภาพบทความว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถตีพิมพ์ได้หรือไม่ กรณีที่ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน ขัดแย้งกัน กองบรรณาธิการจะส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 พิจารณา และใช้ความเห็นข้างมากตัดสิน หลังได้ผลการประเมิน กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนบทความทราบผลการประเมินและให้ดำเนินการแก้ไขบทความตามเวลาที่กำหนด เมื่อได้รับบทความที่แก้ไขแล้วจากผู้เขียน กองบรรณาธิการจะพิจารณาความถูกต้องสมบูรณ์ของบทความอีกครั้ง

กองบรรณาธิการจะตรวจสอบความถูกต้องของบทวิจารณ์หนังสือก่อนตีพิมพ์

  

การตีพิมพ์
เผยแพร่ราย 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ) โดยเผยแพร่ในรูปเล่มและออนไลน์
ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน  
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 

Print ISSN : 2228-8562

Online ISSN : 2697-3790

 

 
     
  ผู้อ่านสามารถรับบทความฉบับเต็มได้ฟรี