วารสารการเมืองการปกครอง  ( Journal of Politics and Governance)

 

บทความทั้งหมด

   
ประสิทธิภาพทางการเมือง
Political Efficacy
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
(Volume. 12 , Issue. 2 ) 
ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565
( May - August 2022 )

   
การบริหารราชการแผ่นดิน: สะท้อนผ่านระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
Public Administration: Reflection through Central, Regional, and Local Administration
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
(Volume. 12 , Issue. 1 ) 
ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2565
( January - April 2022 )

   
รัฐ การจัดการปกครอง และสวัสดิการ
States Governance and Welfare
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3
(Volume. 11 , Issue. 3 ) 
ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2564
( September - December 2021 )

   
อำานาจพลเมืองและพลังประชาธิปไตยไทยสู่การเข้าถึงบริการที่พึงประสงค์จากรัฐราชการ
Power of Thai Citizen and Democracy to Access Desirable Services from the Government
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
(Volume. 11 , Issue. 2 ) 
ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2564
( May - August 2021 )

   
การเมืองท้องถิ่น
Local Politics
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
(Volume. 11 , Issue. 1 ) 
ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2564
( January - April 2021 )

   
การก่อการร้าย ประเด็นข้ามพรมแดน และบริการสาธารณะ
Terrorism Transborder Issues and Public services
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3
(Volume. 10 , Issue. 3 ) 
ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2563
( September - December 2020 )

   
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
Participatory Democracy
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
(Volume. 10 , Issue. 2 ) 
ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563
( May - August 2020 )

   
การเมืองสร้างสรรค์
Creative Politics
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
(Volume. 10 , Issue. 1 ) 
ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2563
( January - April 2020 )

   
ประชาธิปไตยจากฐานรากและความร่วมมือหลายภาคส่วน
Democracy from Below and Cross – Sector Collaboration
ปีที่ 9 ฉบับที่ 3
(Volume. 9 , Issue. 3 ) 
ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2562
( September - December 2019 )

   
ประชาธิปไตย การศึกษา และระบบราชการ บนสายธารแห่งการพัฒนาประเทศไทยสู่ยุค 4.0
Democracy, Education and Bureaucracy on the Mainstream of Thailand's 4.0 Development
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
(Volume. 9 , Issue. 2 ) 
ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562
( May - August 2019 )

   
นวัตกรรมการเมือง
Innovative Politics
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
(Volume. 9 , Issue. 1 ) 
ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2562
( January - April 2019 )

   
การเคลื่อนไหวทางการเมืองและการนำนโยบายไปปฏิบัติ
Political Movement and Policy Implementation
ปีที่ 8 ฉบับที่ 3
(Volume. 8 , Issue. 3 ) 
ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2561
( September - December 2018 )

   
การเมืองหลากระดับ
Multidimensional Politics
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
(Volume. 8 , Issue. 2 ) 
ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561
( May - August 2018 )

   
การเมืองแบบองค์รวม
Holistic Politics
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
(Volume. 8 , Issue. 1 ) 
ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2561
( January - April 2018 )

   
การเมืองของประชาชน การปกครองท้องถิ่นและการพัฒนาชุมชน
People's Politics, Local Government, and Community Development
ปีที่ 7 ฉบับที่ 3
(Volume. 7 , Issue. 3 ) 
ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2560
( September - December 2017 )

   
โลกาภิวัตน์ / การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ / การมีส่วนร่วมของประชาชน
Globalization / Climate Change/ Public Participation
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
(Volume. 7 , Issue. 2 ) 
ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560
( May - August 2017 )

   
การปกครองส่วนท้องถิ่น / การจัดการภาครัฐ
Local Government / Public Management
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
(Volume. 7 , Issue. 1 ) 
ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2560
( January - April 2017 )

   
Special Issue
Special Issue
ปีที่ 6 ฉบับที่ Special Issue
(Volume. 6 , Issue. Special Issue ) 
ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2559
( September - December 2016 )

   
ธรรมาภิบาล
Good Governance
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
(Volume. 6 , Issue. 2 ) 
ประจำเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2559
( March - August 2016 )

   
การบริหารการจัดการ-การบริหารทรัพยากรมนุษย์-นโยบาย
Public- Private Management - Human Resource Management - Public Policy
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
(Volume. 6 , Issue. 1 ) 
ประจำเดือนกันยายน 2558 - กุมภาพันธ์ 2559
( September 2015 - February 2016 )

   
การจัดการบ้านเมืองที่ดี / นโยบาย
Good Governance / Policy
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
(Volume. 5 , Issue. 2 ) 
ประจำเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2558
( March - August 2015 )

   
ประชาสังคม – การบริหารท้องถิ่นและการปกครองท้องถิ่น – นโยบายของรัฐ
Civil Society – Local Administration and Local Government – Public Policy
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
(Volume. 5 , Issue. 1 ) 
ประจำเดือนกันยายน 2557 - กุมภาพันธ์ 2558
( September 2014 - February 2015 )

   
กิจการสาธารณะ
Public Affairs
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
(Volume. 4 , Issue. 2 ) 
ประจำเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2557
( March - August 2014 )

   
ประเด็นปัญหาปัจจุบันในอาเซียน

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
(Volume. 4 , Issue. 1 ) 
ประจำเดือนกันยายน 2556 - กุมภาพันธ์ 2557
( September 2013 - February 2014 )

   
การจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (II)

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
(Volume. 3 , Issue. 2 ) 
ประจำเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2556
( March - August 2013 )

   
การจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (I)

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
(Volume. 3 , Issue. 1 ) 
ประจำเดือนกันยายน 2555 - กุมภาพันธ์ 2556
( September 2012 - February 2013 )