วารสารการเมืองการปกครอง  ( Journal of Politics and Governance)

 

บทความปัจจุบัน

   
โลกาภิวัตน์ / การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ / การมีส่วนร่วมของประชาชน
Globalization / Climate Change/ Public Participation
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
(Volume. 7 , Issue. 2 ) 
ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560
( May - August 2017 )