วารสารการเมืองการปกครอง  ( Journal of Politics and Governance)

 

บทความปัจจุบัน

   
การเมืองของประชาชน การปกครองท้องถิ่นและการพัฒนาชุมชน
People's Politics, Local Government, and Community Development
ปีที่ 7 ฉบับที่ 3
(Volume. 7 , Issue. 3 ) 
ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2560
( September - December 2017 )