วารสารการเมืองการปกครอง  ( Journal of Politics and Governance)

 

บทความปัจจุบัน

   
ประสิทธิภาพทางการเมือง
Political Efficacy
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
(Volume. 12 , Issue. 2 ) 
ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565
( May - August 2022 )