กองบรรณาธิการ

     
     
1. ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ  มะลูลีม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.

ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์  ไชยพร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ

มหาวิทยาลัยมหิดล
5.

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลพร  สอนศรี

มหาวิทยาลัยมหิดล
6.

รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต์

มหาวิทยาลัยรังสิต
7.

รองศาสตราจารย์ ดร.พิศาล  มุกดารัศมี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8.

รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์  ส่งกลิ่น

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา  กมลเวชช

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  เหลืองประภัสร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ  ทองเฝือ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

13.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา  ชิตช่าง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14.

อาจารย์ ดร.ธัญญาทิพย์  ศรีพนา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15.

Professor Dr. Mahmud  Mastura                

National University of Malaysia, Malaysia

16.

Professor Dr. MS. Sumar Tono

Universitas Brawijaya, Indonesia

17.

Assistant Professor Dr. Maria Faina Luceo-Diola                   

University of the Philippines, Philippines

18.

Dr. Ahmad Aldrie Amir         

National University of Malaysia, Malaysia