Journal of Politics and Governance

   
   

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
(Volume.7 Issue.1)
  ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2560
(January - April 2017)


การปกครองส่วนท้องถิ่น / การจัดการภาครัฐ


Local Government / Public Management

 

 

 
 

ส่วนหน้า

   

บทบรรณาธิการ

ก.
   

สารบัญ

   

นวัตกรรมด้านบริการในเศรษฐกิจดิจิทัล: กรณีศึกษาธุรกิจการบริหารทรัพยากรทางกายภาพในประเทศไทย((Service Innovation in the Digital Economy: Integrated Facilities Management in Thailand))

1
เทพรัตน์ พิมลเสถียร
   

ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่นของข้าราชการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้อถิ่น สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(Correlating Factors of Information Technology for Developing Human Resource of the Local Administration. A Case Study: Bureau of Local Personnel System Development, Department of Local Administration)

25
ชลพินทุ์ ชลธี และ กฤษณ์ รักชาติเจริญ
   

การมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านทางสื่อสังคมเฟสบุ๊ค ของหน่วยงานภาครัฐไทย(People’s Participation through Social Media Facebook of Thai Government Agencies)

39
อุดม ไพรเกษตร และ ปิยากร หวังมหาพร
   

Decentralization and Local Governance in Southeast Asia: A Passing Review of Development, Reforms and Approaches

60
Reymund B. Flores
   

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภายใต้พลวัตของโลกยุคใหม่(Community Development in Dynamic of New Era)

72
สิริยา รัตนช่วย
   

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม(People’s Participation in the Administration of Tambon Nongjik Administration Organization, Borabue District, Mahasarakham Province)

88
วสันต์ จันจร และ สิทธิชัย ตันศรีสกุล
   

การปกครองท้องถิ่นแบบประชากิจ :บทเรียนจากสภาพัฒนาหมู่บ้านหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม(Local Self Government: The Lessons from Nong-Go Village Development Council, Borabue District, Maha-sarakham Province)

101
เชิงชาญ จงสมชัย และ สุนทรชัย ชอบยศ
   

Social Impacts of Tourism in the Heritage City of Vigan, Philippines and Ayutthaya City, Thailand

118
Ferdinand J. Lamarca & Chiara Ayn J. Lamarca
   

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย(ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย)

134
พงษ์ศิริ จิตบาน และ พรชัย เลื่อนฉวี
   

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและการมีส่วนร่วม ของประชาชนตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. 2553(Legal Problems Concerning Structure and Element of Law Reform Commission in According to Law Reform Commission Act 2010)

152
วิทวัส ผาบสิมมา และ พรชัย เลื่อนฉวี
   

สถานะทางกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย(Legal Status Concerning the Immovable Estates of State Railway of Thailand)

170
พรหมภัสสร ภักดีเทศพิทักษ์ สุนทร มณีสวัสด ภูมิ โชคเหมาะ และ ปิยะนุช โปตะวณิช
   

ปัญหาสถานะทางกฎหมายในที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(The Legal Status of Land Issues in Local Government Organization)

192
พรหมภัสสร พลคง สุนทร มณีสวัสดิ์ และ ปิยะนุช โปตะวณิช
   

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงงอายุในประเทศไทย(Legal Measures on Development of Quality of Life of the Elderly in Thailand)

207
ดวงใจ เชยชม และ พรชัย เลื่อนฉวี
   

แนวทางการพัฒนาระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมบัญชีกลาง(Model to Developed High Performance and Potential System of the Comptroller General Department)

228
ชวยศ จุยประเสริฐ และ สุนิสา ช่อแก้ว
   

การพัฒนาสมรรถนะในครูด้านภาวะผู้นำ(Competency Development Division of Teacher Leadership)

249
นงลักษณ์ พิมพ์ศรี สุนันทา วีรกุลเทวัญ และ อมรรัตน์ ภิญโญอนันพงษ์
   

การลาออกของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(The resignation of lecturers in Public Universities in Northeastern Thailand)

265
จีรศักดิ์ โพกาวิน
   

การขยายตัวของระบบราชการไทยในสมัยระบอบสฤษดิ์: ยุคความมั่นคง และการพัฒนา พ.ศ. 2501 - 2516(Expansion in The Thai Public Bureaucracy Under Sarit Regime: Decisive Security and Development Era 1958 – 1973)

282
สรนันท์ สรณานุภาพ และ วสันต์ เหลืองประภัสร์
   

ปรัชญาการเมืองยุคหลังสมัยใหม่(Postmodern Political Philosophy)

308
ประโยชน์ ส่งกลิ่น
   

การใช้หลักการตลาดบริการเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานบริการของห้องสมุด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(The Use of Service Marketing to Promote Develop Library Service at Library of College of Politics and Governance Mahasarakham University)

326
พมลพร ทองโรจน
   

ปัญหาและความต้องการของนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อการใช้บริการสารสนเทศภายในห้องสมุด(The Problems and Needs of Students in College of Politics and Governance, Mahasarakham University towards the use of the Information Available in the Library)

340
เจนจิรา สุขเพลีย
   

ความพึงพอใจของนิสิตในการให้บริการส่วนงานวิชาการของ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(The Satisfaction of Academic Services Division toward College of Politics and Governance, Mahasarakham University)

357
เกษราภรณ์ คลังแสง
   

ปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพิเศษ ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน ตาบลในเขตพื้นที่จังหวัด มหาสารคาม(Important Factors in Deciding to Apply Special Training of Training Center of College of Politics and Governance, Mahasarakham University: A Case Study of Sub-District Administration Organizations in Mahasarakham Province)

379
กวินทร์ พิมจันนา
   

ปัญหาการส่งเกรดของนิสิตระดับปริญญาตรีล่าช้า : กรณีศึกษาอาจารย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(Late Submission of Undergraduate Student’s Grading Form : A Case Study of the College of Politics and Governance, Mahasarakham University)

393
วิไลวรรณ เรืองสุวรรณ
   

ความคาดหวังของนิสิตปริญญาโท วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัย มหาสารคามที่มีต่อเส้นทางอาชีพ(ความคาดหวังของนิสิตปริญญาโท วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัย มหาสารคามที่มีต่อเส้นทางอาชีพ)

411
มนตรี คำวัน
   

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(Factors Effecting the Decision to Study at Graduate Level, College of Politics and Governance Mahasarakham University)

429
วรินทร รัชโพธิ
   

สภาพการใช้สื่อการสอนของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(The Instructional Media Utilization of College of Politics and Governance, Mahasarakham University)

449
ภัทรกวี กันทรมงคล และ จันทร์สุดา การดี
   

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.

461
สุรศักดิ์ ชะมารัมย์
   

กติกาและรูปแบบการตีพิมพ์

470
   

การอ้างอิงและการบรรณานุกรม

471
   

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพวารสาร

476
   

ใบสมัครสมาชิก

478