Journal of Politics and Governance

   
   

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
(Volume.7 Issue.2)
  ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560
(May - August 2017)


โลกาภิวัตน์ / การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ / การมีส่วนร่วมของประชาชน


Globalization / Climate Change/ Public Participation

 

 

 
 

ส่วนหน้า

   

บทบรรณาธิการ

ก.
   

สารบัญ

   

Collaborative Infrastructure: Self-Consciously’ Assessing State of Preparedness

1
Primer C. Pagunuran
   

Relating Theories of Geopolitics and Globalization

16
Matthew Taylor
   

การรับรู้ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ที่มีต่อไทย ด้านเศรษฐกิจและสังคมในบริบทประชาคมอาเซียน(Perception of University’ Students in Yogyakarta, Indonesia , Towards Thai Socio- Economics Within ASEAN Community’s Context)

33
ชนาใจ หมื่นไธสง สุกัญญา เอมอิ่มธรรม และ เศกสรรค์ ยงวณิชย์
   

การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยในพม่ากับการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2010(Democratic Transition in Myanmar and the 2010 Election)

48
ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์
   

Joko Widodo’s Leadership

71
Withaya Sucharithanarugse
   

Communicating Climate Change: Issues ahead and Action Needed in Himalayan Regions

80
Achyut P. Adhhikari
   

Community Involvement in Monitoring Carbon Stock: the Possibility for REDD+ Implementation in Thailand

97
Wanida Phromlah
   

การปรับตัวของครัวเรือนภาคการเกษตรในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก กรณีศึกษาตำบลยางท่าแจ้งอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม(The Adaptation of Agricultural Households in the Repeated Flooding Area: A Case Study of Tambon Yangtajang, Amphor Khosumpisai, Mahasarakham Province)

109
กันตา วิลาชัย และ ปาริชาติ อ่อนทิมวงค์
   

การวิเคราะห์องค์ประกอบของการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ตื่นตัวในพื้นที่ตั้งจังหวัดน่าน(Factor Analysis on Strengthening Active Citizenship in Democratic in Nan Province)

132
วรรณชลี โนริยา
   

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการระงับข้อพิพาทในชุมชน: ศึกษาชุมชนหมู่ 7 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม(Participation of Community in the dispute resolution in the community: Study on Moo 7 Kherng Sub-Disttrict, Muang District, Mahasarakham)

161
ศักดิ์ชาย สุนทรธนาภิรมย์
   

Women’s Participation in the Local Politics of Ilocos Sur

176
Marie Rose Q. Rabang
   

การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้(Community Justice Process Reform in the Southernmost Provinces)

195
สุรชัย ไวยวรรณจิตร มูฮำหมัดราพีร์ มะเก็ง โชคชัย ศุภภิญโญ ไรยา หนิเร่ และ มาหะมะดารี แวโนะ
   

พัฒนาการและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและกลไกการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกระทรวงศึกษาธิการ(The Development, Restructuring and Management Mechanism of Basic Education in the Ministry Of Education)

211
ศุภวิชช์ กิจสนาโยธิน วสันต์ เหลืองประภัสร์ ทวิดา กมลเวชช และ ณัฐพล ใจจริง
   

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับราคาลดลงของที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530(Legal Problems of the price decreasing for the remaining land of the Immovable Property Expropriation Act B.E. 2530)

227
ปราโมทย์ สุวรรณแก้ว และบรรเจิด สิงคะเนติ
   

การศึกษาการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคาม(The Study on Local Tax Collection in City Municipality of Mahasarakham)

249
รวิวรรณ อินทรวิชา
   

Ratchadamnoen Avenue and the Community Development :A Case Study of the Ratchanadda Temple’s Community

270
Kanitha Chitchang
   

การจัดสวัสดิการโดยชุมชนกรณีศึกษาบ้านฮองฮี ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์(Community Welfare Management: A Case Study of Honghee Vinllage, Yangtarad Sub-District, Yangtarad District, Kalasin Province)

283
คะนอง พิลุน
   

การบริหารความเครียดของนิสิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(Stress Management for Students in the College of Politics and Governance Mahasarakham University)

296
นันทนพ เข็มเพชร
   

การวิเคราะห์ระบบบริหารเงินทดรองราชการ: กรณีศึกษาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2557(An Analysis of Advanced Budget Management: Case study of College of Politics and Governance Mahasarakham University Between Fiscal Year 2010 and 2014)

308
เกียรติคุณ เรืองสุวรรณ
   

ความพึงพอใจของนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(Satisfaction on Student Loan of the Students in College of Politics and Governance, Mahasarakham University)

321
มารุต บุบผามาลา
   

สาเหตุการออกกลางคันของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(Causes of Graduate Student Dropouts at College of Politics and Governance Mahasarakham University)

335
วรินทร รัชโพธิ์
   

การนำนโยบายไปปฏิบัติของฝ่ายบริหารตามหลักการบริหารแบบแนวพุทธ(Policy Implementation of Executives Sector Principle of Buddhism Administration)

347
ญาติมา นุชแดง เสงี่ยม บุษบาบาน และ อิริยา ผ่องพิทยา
   

บทบาททับซ้อนของคนวัยแรงงานในครอบครัวที่มีสมาชิกพึ่งพิง(A Study of Sandwich Role of Working Generations in Multigenerational Family)

355
วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์
   

เพ่งประชาธิปไตยโลก พิศประชาธิปไตยไทย

373
เสกสรรค์ สนวา
   

กติกาและรูปแบบการตีพิมพ์

381
   

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพวารสาร

387