Journal of Politics and Governance

   
   

ปีที่ 7 ฉบับที่ 3
(Volume.7 Issue.3)
  ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2560
(September - December 2017)


การเมืองของประชาชน การปกครองท้องถิ่นและการพัฒนาชุมชน


People's Politics, Local Government, and Community Development

 

 

 
 

ส่วนหน้า

   

บทบรรณาธิการ

   

สารบัญ

   

การเมืองภาคประชาชนในการต่อสู้กับผลกระทบอันเกิดจากการดำเนินการของรัฐ กรณีศึกษาชุมชนบ้านบ่อแก้ว อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ(People’s Politics: The Case Study of the Reactions of Citizens to the Injustices of Government’s Project at Bo-Keaw Community, Kornsarn District, Caiyabhumi Province)

1
อลงกรณ์ อรรคแสง
   

ธรรมาภิบาลในการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี(Good Governance in General Election Managed by the Pattani Provincial Election Committee)

33
พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์
   

มาตรการและนโยบายการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชายแดนในการบริหารจัดการปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ในพื้นที่ภาคตะวันออก(Policy and measures to develop potential of the local government management Non-Traditional Security of The Eastern Region)

53
ชูวงศ์ อุบาลี
   

อิทธิพลทางการเมืองกับการแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในกระบวนการสอบสวน ในตำรวจภูธรจังหวัดหนึ่ง ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 4(Political Influence and Intervene in the Justice Procedure in the Investigation of the Police in One of Provincial Police of Provincial Police Region 4)

63
ณัฏฐชัย พุดหล้า และ เชิงชาญ จงสมชัย
   

การบริหารจัดการชุมชนที่เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชร และเมืองโบราณอู่ทอง(Management of Designated Areas for Sustainable Tourism Area : A case study of the Historic Town of Sukhothai - Si Satchanalai- Kamphaeng Phet and The ancient city of U Thong)

83
อภิชาดา โฆษิตวานิช สุมลนิตย์ เกิดหนุนวงศ์ คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา และ ปิยะ ศักดิ์เจริญ
   

การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการจัดการอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(The Capacity Building of Community in the Flood and Drought Disaster Management in Provinces of the Lower Northeastern Region)

100
เอกราช บุญเริง และ ไพโรจน์ ภัทรนรากุล
   

การพัฒนาหลักสูตร การปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารปลอดภัย สำหรับชุมชนภายใต้ความร่วมมือของภาคีการพัฒนา(The Curriculum Development “Growing Pesticide Residue Free” to Promote Food Security and Safety in Community under the Cooperation of Development Partners)

119
อภิชาติ ใจอารีย์ ประสงค์ ตันพิชัย และ นิรันดร์ ยิ่งยวด
   

การใช้กฎหมายในการควบคุมการสูบน้ำเกลือใต้ดินในจังหวัดมหาสารคาม(Legal Measure for Controlling the Process of Salt Making From Underground Brine in Maha Sarakham Province)

137
พงษ์พันธุ์ บุปเก
   

โอกาสและความท้าทายของการพัฒนานครพนมเป็นเมืองท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำโขง(Opportunities and Challenges of Tourism Development for towns along the Mekong River in Nakhon Phanom)

163
มนตรี คำวัน และ คู่บุญ จารุมณี
   

การพัฒนาความรู้นิสิตสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เพื่อสร้างความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน(Knowledge Development for Readiness to ASEAN Community of International Relations Students, at College of Politics and Governance, Mahasarakham University)

179
นิลุบล ไพเราะ มนัสวี อรชุนะกะ และสุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย
   

การปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้ห้องเรียน:กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชั้นเรียนขนาดใหญ่ ชั้นเรียนขนาดกลาง และชั้นเรียนขนาดเล็กของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(The Improvement of Classroom Efficiency: A Comparison between Large, Middle and Small Classroom in College of Politics and Governance, Mahasarakham University)

198
จุฑามาศ มละครบุรี
   

พัฒนาการแห่งศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในช่วงการบริหารแยกออกจากการเมือง สู่การจัดการปกครองแนวใหม่: บทวิเคราะห์ตามกลยุทธ์ Accumulative Model(The Evolution of Public Administration Science from the Administration - Political Dichotomy to the New Public Governance: Analysis based on Accumulative Model)

211
ยศธร ทวีพล กมลพร สอนศรี รัฐศิรินทร์ วังกานนท์ และ โชคชัย สุทธาเวศ
   

Handbook of Critical Policy Studies, edited by Frank Fischer, Douglas Torgerson, 232 Durnova and Michael Orsini (Cheltenham: Edward Elgar, 2015)

232
ปิยะพงษ์ บุษบงก์
   

กติกาและรูปแบบการตีพิมพ์

237
   

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพวารสาร (Peer Reviews)

241