Journal of Politics and Governance

   
   

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
(Volume.9 Issue.2)
  ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562
(May - August 2019)


ประชาธิปไตย การศึกษา และระบบราชการ บนสายธารแห่งการพัฒนาประเทศไทยสู่ยุค 4.0


Democracy, Education and Bureaucracy on the Mainstream of Thailand's 4.0 Development

 

 

 
 

หน้าปก(cover)

   

ส่วนหน้า

   

บทบรรณาธิการ

   

สารบัญ

   

ผลกระทบของการฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2549 – 2559(The Impact of Cobba Gold Training on the Economy and Society in Nakhonratckiasima Province from 2006 to 2016)

1
ทินกร ศิลาอาจ และ ฐิติพล ภักดีวานิช
   

Determinants of Leisure Satisfaction Among Tourists in Pattaya City, Thailand

27
Ferdinand J. Lamarca & Chiara Ayn J. Lamarca
   

Assessment of Living Arrangement on Social Well-Being of Rural Elders at Bangkontee District, Samut Songkram

43
Buraskorn Torut
   

ประชาธิปไตยในมุมมองของเอ็นจีโออีสาน ระหว่าง พ.ศ.2549-2559(Isan NGO workers’ Perceptions of Democracy from 2006 to 2016)

60
เพ็ญศรี ชิตบุตร และ ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
   

ภูมิหลัง แรงจูงใจ และบทบาทของนักการเมืองสตรีท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์(Background, Motivation, and Role of Local Female Politicians in Buriram Province)

78
อัจฉราพรรณ สิ่วไธสง และ เพ็ญณี แนรอท
   

ผลกระทบจากรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ต่อการเคลื่อนไหวของกลุ่ม “ดาวดิน”(The 2014 Coup’s Influence in Movements of Dao Din Group)

93
สงกรานต์ รัตน์พลที และ ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
   

ความคิดเห็นของเยาวชนลุ่มน้ำโขงต่อบทบาทของพลเมืองไทย กรณีศึกษาเยาวชนจังหวัดเลย และจังหวัดหนองคาย(The Adolescent Mekong River opinion on Thailand Citizen Role A Case Study of adolescents Loei Province and Nong Khai Province)

106
กัลยา ยศคำลือ และ สุรศักดิ์ รักขพันธ์ ณ หนองคาย
   

ความพึงพอใจด้านการศึกษา: กรณีศึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(Satisfaction of Educational satisfaction: Case study of Graduate students of College Politics and Governance Mahasarakham University)

119
วรินทร รัชโพธิ์
   

การศึกษาการนำตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยไปกำหนดตัวชี้วัดการประเมินระดับบุคคล ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(A Study of Using indicators in Higher Education Level to Determine Personal Appraisal Indicators of Mahasarakham University)

133
พนมพร ปัจจวงษ์ และ แจ่มจันทร์ หลูปรีชาเศรษฐ
   

ปัญหาการบริหารการศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัยอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด(Problems of the Educational Administration: Case Study of Kasetwisai Industrial and Community Education College, Roi-Et Province)

151
ทศพล จิตอารีรัตน์ และ อลงกรณ์ อรรคแสง
   

การศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน เทศบาลตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ (Quality of Work Life Affecting Organizational Commitment of Employees of Subdistrict Municipality in Amphoe Muang, Kalasin Province)

168
โย อาชา เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร และ สัญญา เคณาภูมิ
   

การพัฒนาสังคมและชุมชนภายใต้จิตสาธารณะ(Social and Community Development in Public Mind)

184
แสน กีรตินวนันท์
   

การบริหารเชิงกลยุทธ์ : ความท้าทายและข้อเสนอแนะในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ องค์กรภาครัฐ (Strategic Management: Challenges and Recommendations for Human Resources in Public Organizations)

200
ชินวัตร เชื้อสระคู
   

ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น

216
ศุทธิกานต์ มีจั่น
   

ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม

219
   

ใบสมัครสมาชิก

227