Journal of Politics and Governance

   
   

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
(Volume.12 Issue.1)
  ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2565
(January - April 2022)


การบริหารราชการแผ่นดิน: สะท้อนผ่านระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น


Public Administration: Reflection through Central, Regional, and Local Administration

 

 

 
 

หน้าปก(cover)

   

บทบรรณาธิการ

   

สารบัญ

   
บทความวิจัย

หลักแห่งความเป็นภัยอันตรายแก่ผู้อื่นของจอห์น สจ๊วต มิลล์ ในฐานะแนวทางการป้องกันทรราชของเสียงข้างมากในเสรีนิยมประชาธิปไตย(Mill’s Harm Principle as the Preventive Approach Against Tyranny of the Majority in Liberal Democracy)

1
ศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ
   

การจัดการชายแดนไทย-กัมพูชาของรัฐไทยเหนือพื้นที่ปราสาทสด๊กก๊อกธม พ.ศ. 2534 - 2563: การย้้าสิทธิ์ การบูรณะและการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว (Thai-Cambodian Border Management at Prasat Sadok Kok Thom Vicinity (1991–2020): Legitimacy, Restoration and Development as a Tourist Destination)

21
พิษณุวัฒน์ ยาพรม ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์
   

รูปแบบและแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมส้าหรับการประกันสังคมของประเทศไทย(The Investment Model and Guidelines that Suitable for Social Security fund in Thailand)

41
ฐิติมา สุ่มแสนหาญ ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง บรรพต วิรุญราช
   

มาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบการใช้อ านาจของเจ้าพนักงานในกรณีการจับในความผิดซึ่งหน้า(Legal Measures to Scrutinize an Officer’s Arresting Power Exercise in a Case of Flagrant Offences)

64
อมรเทพ เมืองแสน
   

รัฐอิสลาม: ภาพจริงจากหลักค าสอนกับภาพหลอนที่ถูกสร้าง (Islamic State: The Truth from the Doctrine and the Illusion Created)

79
สามารถ ทองเฝือ
   

การศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์การมหาชนของกรมวิทยาศาสตร์บริการ(The Study and Preparation for Public Organization of the Department of Science Service)

98
สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ ภัทร์ พลอยแหวน สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ กฤษณ์ รักชาติเจริญ วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ ฐิติกรณ์ ยาวิไชย จารึกศิลป์
   

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการน านโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติ ในจังหวัดอุดรธานี(Factors Affecting the Policy Implementation Effectiveness of Women Empowerment Fund in Udon Thani Province)

115
วันเพ็ญ กองคำ ธนวิทย์ บุตรอุดม
   

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อมุมมองความพิการของนิสิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(Factors Related to the Disability Perspectives of Students of Public Administration, College of Politics and Governance, Mahasarakham University)

133
จีรวัฒน์ เจริญสุข
   

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน ต าบลหวายเหนียว อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี(Factors Affecting the Strength of Community Enterprises in Wai Niao Sub-District, Thamaka District, Kanchanaburi Province)

149
ศราวุฒิ ครุฑศิริ นิรันดร์ ยิ่งยวด อภิชาติ ใจอารีย์
   

การสร้างกระบวนการและกลไกการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชนเพื่อส่งเสริมสินค้าพื้นถิ่น กรณีศึกษาพื้นที่ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์(The Establishment of Participatory Process and Mechanisms in the Making of Community Plans to Promote Local Goods Case study of Kut Wa, Kuchinarai District, Kalasin Thailand)

168
พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม จริยา อินทนิล อาริยา ป้องศิริ มนชยา สภานุชาต สุกัญญา น้อยผาง
   

รูปแบบผู้นำสตรีในศตวรรษที่ 21 กับบทบาทการพัฒนาชุมชนของสตรีในจังหวัดร้อยเอ็ด(Pattern of Women’s Leadership Characteristics in the 21st Century and their Community Development Role in Roi Et Province)

189
กัลญา อุปัชฌาย์ วัชรินทร์ สุทธิศัย สิทธิพรร์ สุนทร
   

การเสริมสร้างศักยภาพในการลดความเสี่ยงด้านอุทกภัย ของเทศบาลนครอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินช้าราบ จังหวัดอุบลราชธาน(The Capacity Building for Flood Disaster Risk Reduction of Ubon Ratchathani City Municipality and Warinchamrab Town Municipality, Ubon Ratchathani Province)

204
เอกราช บุญเริง อโณทัย หาระสาร ชนะบูรณ์ อินทรพันธุ์
   

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นอิสระทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลต าบลในจังหวัดสกลนคร(Factors Influencing Fiscal Autonomy of Local Government: A Case Study of Sub-district Municipality in Sakon Nakhon Province)

225
สุมาพร ชัยศร ธนวิทย์ บุตรอุดม
   

อิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลเมืองเมืองปัก ต้าบลเมืองปัก อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา(Media Influences on the Political Participation of People in Mueang Pak Municipality, Mueang Pak Sub-district, Pak Thong Chai District, Nakhon Ratchasima Province)

243
ภัทริกา จุฑางกูร
   
บทความวิชาการ

พัฒนาการทางนโยบายการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวีในประเทศไทย และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย: จากยุคจำกัดการเข้าถึงสู่ยุคการรักษาฟรี(Developments of Policy on Providing Access to Antiretroviral Therapy and the Impacts of Policy Change: from Limited Access to an Era of Free Treatment in Thailand)

262
พิเชษฐ พิณทอง พลภัทร บุราคม
   

A Comparison of Islamic Economics and the Sufficiency Economy Philosophy: Implications for Sustainable Development in Muslim Communities

286
Saran Sarntisart
   
บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

Think New ASEAN: Rethinking Marketing Towards ASEAN Economic Community

314
Sida Sonsri