Journal of Politics and Governance

   
   

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
(Volume.12 Issue.2)
  ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565
(May - August 2022)


ประสิทธิภาพทางการเมือง


Political Efficacy

 

 

 
 

หน้าปก(cover)

   

บทบรรณาธิการ

   

สารบัญ

   
บทความวิจัย

การเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองของไทยสมัยนายทักษิณ ชินวัตร (พ.ศ. 2544-2549)(Thailand Political Society Change in the Era of Thaksin Shinawatra (2001-2006))

1
ธโสธร ตู้ทองคำ ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ สกฤติ อิสริยานนท์
   

แนวทางการบริหารนครตามบริบทการปกครองท้องถิ่น ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Context-Sensitive Approaches to Municipality Administration for Local Government in Lao PDR)

17
Panyasack Sengonke สุกัญญา เอมอิ่มธรรม
   

พฤติกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 ของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี(Election Behavior B.E. 2562 of People in Surat Thani Province)

35
กฤษฎา พรรณราย นิติ มณีกาญจน์
   

แนวทางการพัฒนาเมืองเพชรบุรีตามแนวคิดภาคประชาสังคมและภูมิรัฐประศาสนศาสตร์ ของเมืองเพชรบุรี (แนวทางการพัฒนาเมืองเพชรบุรีตามแนวคิดภาคประชาสังคมและภูมิรัฐประศาสนศาสตร์ ของเมืองเพชรบุรี (Guidelines for Phetchaburi Development by the Civil Society and Geo-Public Administration of Phetchaburi Province)

52
สรัญพัทธ์ เอี๊ยวเจริญ จีระ ประทีป
   

ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดทำ บริการสาธารณะ กรณีศึกษาการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนรางเบาในเขตเมืองขอนแก่น(Public-Private Partnership in the Provision of Public Services: A Case Study of the Development of Light Rail Transit in Khon Kaen)

74
อนิลทิตา จันทร์เทพ
   

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์กรปกครอง((Factors Influencing Public Participation in the Operation of Local Administration Organizations in Nakhon Pathom Province)

98
กุลประภัสสร์ รำพึงจิตต์ ภัทรภร จ่ายเพ็ง
   

ความพร้อมในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่น ว่าด้วยการควบคุมการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร(The readiness of the Public Participation in an Enactment of Agricultural Residues Burning Regulation)

111
ตุลญา โรจน์ทังคำ
   

สถาบันอุดมศึกษากับการส่งเสริมความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางธุรกิจของวิสาหกิจ เพื่อสังคมในประเทศไทย ((Higher Educational Institutions and the Support for the Completeness of Business Eco-system of Social Enterprises in Thailand)

125
ณัฐวีณ์ บุนนาค
   

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำนโยบายตามพระราชบัญญัติกีฬามวย (มวยไทย) ไปปฏิบัติ(Factors Affecting Policy Implementation According to The Boxing Sport Act)

146
ทรงเกียรติ ล้านพลแสน รังสรรค์ อินทน์จันทน์ วัชรินทร์ สุทธิศัย
   

พัฒนาการของการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย((Development of Rights to Data Privacy in Thailand)

161
นพดล นิ่มหนู
   
บทความวิชาการ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบพลเมืองกับการขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม(Building a Civic Culture and The Eliminating of Social Inequality)

180
พรอัมรินทร์ พรหมเกิด วรัญญา ศรีริน วณิชชา ณรงค์ชัย
   

นักการเมืองอีสานปัจจุบัน: บทสำรวจสถานภาพความรู้(Contemporary Isan Politicians: A Survey on The State of Knowledge)

200
ศราวุฒิ วิสาพรม
   

วาทกรรมว่าด้วยโสเภณีในสังคมไทยสมัยก่อนการพัฒนา (พ.ศ. 2451-2457)(Discourse on Prostitutes in Thai Society during Pre-development Period (B.E.2451-2457))

225
ธุวพล ทองอินทราช
   
บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

การทูตข้ามสมุทร: เครื่องมือจัดการความรู้จากประสบการณ์การต่างประเทศชองไทย

247
สีดา สอนศรี