คณะกรรมการจัดทำวารสารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  
           
       
    รองศาสตราจารย์
ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ
 บรรณาธิการ
   
           
     
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วนิดา  พรมหล้า 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
  ดร.คู่บุญ จารุมณี
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
 
     
     
  ดร.จีรวัฒน์ เจริญสุข
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
  ดร.ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
 
         
     
  ว่าที่ร้อยตรีกวินทร์ พิมจันนา
เลขานุการกองบรรณาธิการ
  นายวรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
ผู้ช่วยเลขานุการกองบรรณาธิการ (ดูแลเว็บไซต์)