คำแนะนำสำหรับผู้ส่งบทความในวารสารการเมืองการปกครอง
(Journal of Politics and Governance - JOPAG)

 

     
ข้อกำหนดหลัก  
     
  1. บทความต้องส่งทาง Online Submission
2. บทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารการเมืองการปกครอง (JOPAG )ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่นๆ และการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง
3. บทความที่ตีพิมพ์ใน Proceedings ในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ที่ได้รับการประเมินจาก Peer Reviewers ในระดับ ดี-ดีมาก จะได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารการเมืองการปกครอง
4. ข้อคิดเห็นที่ปรากฎในบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารการเมืองการปกครอง ถือเป็นความคิดเห็นของผู้เขียน ที่มิใช่ความรับผิดชอบของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. บทความ ข้อมูล เนื้อหาและรูปแบบใดๆที่ปรากฎในวารสารการเมืองการปกครอง ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หากบุคคลใดต้องการนำส่วนใดส่วนหนึ่งของบทความไปเผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
 
     
     
นโยบายการพิจารณากลั่นกรองบทความ  
     
  วารสารการเมืองการปกครอง (JOPAG )จะรับพิจารณาบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการเมืองและการจัดการบ้านเมืองที่ดี และสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นลักษณะสหสาขาวิชา โดยรับพิจารณาบทความจากคณาจารย์ นักวิชาการ ผู้บริหาร นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการนำเสนอบทความที่มีคุณภาพอันแสดงถึงประโยชน์ในเชิงทฤษฎี เพื่อให้นักวิจัย หรือนักวิชาการ สามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นบทความที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ บทความทุกบทความจะได้รับการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญในกองบรรณาธิการ เพื่อผ่านการกลั่นกรองในรอบแรก และต้องผ่านผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ (Peer Reviewers) (คลิก) และนำกลับเข้ามาสู่กองบรรณาธิการอีกครั้ง เพื่อพิจารณาจัดบทความตามลำดับเนื้อหาอีกครั้ง ก่อนที่จะจัดพิมพ์เป็นบทความ Online และจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มวารสารต่อไป  
     
     
ขอบเขตของวารสารการเมืองการปกครอง รวมถึงรัฐศาสตร์สาขาต่างๆและสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น  
  - การเมืองการปกครอง
- การเมืองและการจัดการบ้านเมืองที่ดี
- รัฐศาสตร์ในสาขาต่างๆ
- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- การบริหารและการเมืองท้องถิ่น
- สิทธิมนุษยชนและสันติวิธี
- กฎหมายมหาชน
- กฎหมายสิ่งแวดล้อม
- ประเด็นปัญหาต่างๆระหว่างเขตแดน
- ความร่วมมือของอาเซียนในด้านต่างๆ
- และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์
 
     
     
ข้อกำหนดของบทความต้นฉบับ (Manuscript Requirements)  
  ผู้ที่ประสงค์จะส่งบทความจะต้องส่งบทความทาง Online โดยมีข้อกำหนดดังนี้  
  1. บทความมีความยาวไม่เกิน 7,000 คำ
2. ชื่อบทความต้องเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทคัดย่อต้องเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีความยาวไม่เกิน 250 คำ
4. คำสำคัญของบทความใส่ไว้ท้ายบทความทั้งภาษาไทยและอังกฤษไม่เกิน 5 คำ
5. ตัวอักษรตลอดทั้งบทความใช้ตัวอักษร Th Sarabunpsk (ภาษาไทย) และ Times New Roman 12 (ภาษาอังกฤษ)
6. ผู้ส่งบทความควรตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ต้นฉบับ เช่นตัวสะกด เครื่องหมาย วรรคตอน ความสละสลวยของการใช้ภาษา
 
     
     
องค์ประกอบของบทความ  
  1. บทความวิชาการ  
  หัวข้อและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ต้องการนำเสนออย่างสมบูรณ์ มีลำดับเนื้อหาตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจชัดเจนรวมถึงการใช้แนวคิดทฤษฎีวิเคราะห์ประเด็นต่างๆตามหลักวิชาการ โดยผู้เขียนสามารถให้ทัศนะทางวิชาการผ่านมุมมองของตนเองที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่าน  
     
  2. บทความวิจัย  
  ควรมีการเสนอประเด็นต่างๆอย่างชัดเจนตามรูปแบบของการเขียนบทความวิจัย โดยสรุปสาระสำคัญมาจากการวิจัย เช่น ความเป็นมาของการวิจัย วัตถุประสงค์ สมมติฐาน หรือโจทย์การวิจัย กรอบแนวคิดในการศึกษา วิธีการวิจัย ผลการศึกษา และอภิปรายผลการศึกษา  
     
  ทั้ง 2 ประเภทต้องมีการอ้างอิง (Citation) และบรรณานุกรม (Reference) ตามแบบ APA (คลิกนี้ APA Style)  
     
     
กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ (Review Process)  
  บทความที่จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการเพื่อพิจารณาให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewers) อ่านอย่างน้อย 2 ท่าน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  
  1. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้ส่งบทความทราบเมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความรียบร้อยแล้ว
2. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบหัวข้อ และเนื้อหาของบทความโดยดูความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสารและการนำประโยชน์ไปใช้
3. กองบรรณาธิการจะส่งให้หัวหน้าบรรณาธิการพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง
4. หัวหน้าบรรณาธิการและกองบรรณาธิการจะพิจารณาส่งบทความไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาบทความว่าสมควรจะลงตีพิมพ์หรือไม่ โดยที่ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบชื่อผู้เขียนบทความและผู้เขียนบทความจะไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Double-Blind Process)
5. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำให้แก้ไขส่งไปยังผู้เขียนบทความแก้ไขและส่งกลับมา
6. เมื่อได้บทความทั้งหมดกลับมาแล้ว หัวหน้ากองบรรณาธิการร่วมกับกองบรรณาธิการจะพิจารณาการตีพิมพ์บทความตามลำดับความสำคัญ
7. หัวหน้ากองบรรราธิการจะส่งหนังสือตอบรับ/ไม่ตอบรับการตีพิมพ์
 
     
     
การส่งบทความ (Paper Submission)  
  ผู้ประสงค์จะส่งบทความกรุณาส่งบทความทาง Online Submission  
  - บทความภาษาไทย พิมพ์ด้วยอักษร Th Sarabunpsk ขนาด 16 พอยน์
- บทความภาษาอังฤษ พิมพ์ด้วยอักษร Times New Roman ขนาด 12 พอยน์
- บทความส่งในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word โดยส่งทาง Online Submission
 
     
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์วารสารการเมืองการปกครอง  
  กองบรรณาธิการวารสารการเมืองการปกครองขอกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ดังนี้  
 

1. กรณีผู้นิพนธ์เป็นอาจารย์ /บุคลากร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ่ายค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในอัตรา 1,500 บาท/1 บทความ
2. กรณีผู้นิพนธ์เป็น อาจารย์ /บุคลากร /นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ่ายค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในอัตรา 2,000 บาท/1 บทความ
3. กรณีผู้นิพนธ์เป็นบุคคลทั่วไป จ่ายค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในอัตรา 2,500 บาท/1 บทความ

ทั้งนี้การเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในอัตราดังกล่าวมีผลสำหรับผู้ส่งบทความมายังระบบออนไลน์ของทางวารสารตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

บทความที่ผ่านการพิจารณาจากเบื้องต้นกองบรรณาธิการแล้วจะแจ้งรายละเอียดการชำระค่าธรรมเนียม การตีพิมพ์บทความผ่านทางอีเมล์ของทางวารสาร copagjournal@gmail.com ไปยังอีเมล์ของท่านที่แจ้งไว้ และเมื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระกลับมายังอีเมล์ของวารสารอีกครั้ง โดยทางกองบรรณาธิการจะทำการออกใบเสร็จรับเงินและส่งกลับไปตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้อีกครั้ง

บทความที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้วจะดำเนินการส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิของทางวารสารเพื่อทำการประเมินคุณภาพของบทความ ทั้งนี้ผู้ส่งบทความจะไม่ได้รับการคืนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในทุกกรณี