รายการคำร้องจองห้อง (Room Reservation Request List)
 
ลำดับที่ ห้องที่ขอใช้ วันเวลาที่จอง ผู้ขอใช้ สถานะ/พิมพ์เอกสาร
1 D-201 05-02-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 14:00:00
อุไรวรรณ แซ่ว่อง
29-01-2562 14:18:00
อนุมัติ
         
2 D-411 07-04-2562
เวลา 09:00:00 ถึง 12:00:00
นางสาวเกษราภรณ์ คลังแสง
29-01-2562 11:34:00
ไม่อนุมัติ ยกเลิกการใช้งาน
         
3 D-402 07-04-2562
เวลา 09:00:00 ถึง 12:00:00
นางสาวเกษราภรณ์ คลังแสง
29-01-2562 11:33:00
ไม่อนุมัติ ยกเลิกการใช้งาน
         
4 D-411 17-02-2562
เวลา 09:00:00 ถึง 12:00:00
นางสาวเกษราภรณ์ คลังแสง
29-01-2562 11:32:00
อนุมัติ
         
5 D-402 17-02-2562
เวลา 09:00:00 ถึง 12:00:00
นางสาวเกษราภรณ์ คลังแสง
29-01-2562 11:31:00
อนุมัติ
         
6 D-207 02-02-2562
เวลา 10:00:00 ถึง 12:00:00
สิรกุล สุวินทวงศ์
29-01-2562 10:15:00
อนุมัติ
         
7 D-218 30-01-2562
เวลา 16:00:00 ถึง 22:00:00
ศราวุธ แสงสุวรรณ์
29-01-2562 10:00:00
อนุมัติ
         
8 D-219 05-05-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 15:30:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
24-01-2562 15:42:00
อนุมัติ
         
9 D-219 03-03-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 15:30:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
24-01-2562 15:36:00
อนุมัติ
         
10 D-413 18-02-2562
เวลา 09:00:00 ถึง 13:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
24-01-2562 15:33:00
อนุมัติ
         
11 D-413 30-01-2562
เวลา 13:30:00 ถึง 16:30:00
ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
23-01-2562 14:40:00
อนุมัติ
         
12 D-202 29-01-2562
เวลา 20:30:00 ถึง 22:00:00
จิรัชยา เลาวัณย์ศิริ
23-01-2562 14:02:00
อนุมัติ
         
13 D-415 03-02-2562
เวลา 08:30:00 ถึง 16:30:00
ผศ. ดร. เกสินี หมื่นไธสง
22-01-2562 17:07:00
อนุมัติ
         
14 D-333 22-01-2562
เวลา 19:00:00 ถึง 21:00:00
นายรัฐธรรมนูญ ปะวันนัง
22-01-2562 12:19:00
อนุมัติ
         
15 D-333 29-01-2562
เวลา 19:00:00 ถึง 21:00:00
นายกนกพงศ์ ทองใบ
22-01-2562 12:10:00
อนุมัติ
         
16 D-206 22-01-2562
เวลา 14:30:00 ถึง 17:30:00
นางสาวจารุณี มาพร
22-01-2562 11:08:00
อนุมัติ
         
17 D-414 23-01-2562
เวลา 10:00:00 ถึง 13:00:00
หนึ่งนยา ไหลงาม
21-01-2562 16:34:00
อนุมัติ
         
18 D-413 24-01-2562
เวลา 14:00:00 ถึง 16:30:00
มารุต บุปผามาลา
21-01-2562 15:59:00
อนุมัติ
         
19 D-202 30-01-2562
เวลา 11:00:00 ถึง 14:00:00
จิรัชยา เลาวัณย์ศิริ
21-01-2562 13:30:00
อนุมัติ
         
20 D-402 22-01-2562
เวลา 19:30:00 ถึง 21:30:00
นางสาวจารุณี มาพร
21-01-2562 10:25:00
ไม่อนุมัติ ยกเลิกการใช้งาน
         
21 D-415 16-02-2562
เวลา 08:00:00 ถึง 17:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
21-01-2562 09:13:00
อนุมัติ
         
22 D-212 19-01-2562
เวลา 08:00:00 ถึง 22:00:00
นายอาจิน กลับสุข
17-01-2562 09:51:00
อนุมัติ
         
23 D-212 16-01-2562
เวลา 08:00:00 ถึง 22:00:00
นายอาจิน กลับสุข
16-01-2562 21:19:00
ไม่อนุมัติ ทางผู้ขอใช้จองผิดพลาด
         
24 D-214 16-01-2562
เวลา 11:00:00 ถึง 14:00:00
ทิพสุดา ญาณาภิรัต
15-01-2562 13:56:00
อนุมัติ
         
25 D-207 23-01-2562
เวลา 18:00:00 ถึง 21:00:00
นายจักรพงศ์ ศิริโส
13-01-2562 19:41:00
อนุมัติ
         
26 D-415 16-01-2562
เวลา 05:00:00 ถึง 17:00:00
นายปรัชญา ภูมองขาว
12-01-2562 19:09:00
อนุมัติ
         
27 D-201 14-01-3105
เวลา 19:00:00 ถึง 22:00:00
นายอิศรา ซุงหล้า
11-01-2562 23:18:00
ไม่อนุมัติ ผู้ขอใช้แจ้งว่ายกเลิกการใช้ห้อง
         
28 D-309 26-01-2562
เวลา 09:00:00 ถึง 17:00:00
วรินทร รัชโพธิ์
11-01-2562 14:19:00
อนุมัติ
         
29 D-309 20-01-2562
เวลา 09:00:00 ถึง 17:00:00
วรินทร รัชโพธิ์
11-01-2562 14:18:00
อนุมัติ
         
30 D-309 27-01-2562
เวลา 09:00:00 ถึง 17:00:00
วรินทร รัชโพธิ์
11-01-2562 13:04:00
อนุมัติ
         
31 D-206 14-01-2562
เวลา 19:00:00 ถึง 22:00:00
นายปรัชญา ภูมองขาว
11-01-2562 13:00:00
อนุมัติ
         
32 D-309 19-01-2562
เวลา 09:00:00 ถึง 17:00:00
วรินทร รัชโพธิ์
11-01-2562 12:58:00
อนุมัติ
         
33 D-309 13-01-2562
เวลา 09:00:00 ถึง 17:00:00
วรินทร รัชโพธิ์
11-01-2562 12:51:00
อนุมัติ
         
34 D-309 12-01-2562
เวลา 09:00:00 ถึง 17:00:00
วรินทร รัชโพธิ์
11-01-2562 12:50:00
อนุมัติ
         
35 D-411 16-01-2562
เวลา 20:30:00 ถึง 22:00:00
ภูมินันท์ ภูมี
11-01-2562 10:57:00
อนุมัติ
         
36 D-212 14-01-2562
เวลา 20:00:00 ถึง 22:00:00
วุฒิพงษ์ ปทุมวัน
11-01-2562 10:48:00
อนุมัติ
         
37 D-218 14-01-2562
เวลา 20:00:00 ถึง 22:00:00
สุภาวรักษ์ แสนคำ
09-01-2562 17:46:00
อนุมัติ
         
38 D-211 23-01-2562
เวลา 11:00:00 ถึง 14:00:00
ทิพสุดา ญาณาภิรัต
09-01-2562 12:27:00
อนุมัติ
         
39 D-201 14-01-2562
เวลา 20:00:00 ถึง 22:00:00
สุภาวรักษ์ แสนคำ
09-01-2562 12:19:00
ไม่อนุมัติ ขนาดห้องที่ใหญ่กับจำนวนผู้ใช้งานที่น้อยไม่สอดคล้องกัน ให้ทำการเลือกห้องที่มีขนาดที่เหมาสม เช่น D-218 ,D-202,D-212,D-211,D-214แล้วทำการจองเข้ามาใหม่ ขอบคุณครับ
         
40 D-211 10-01-2562
เวลา 19:00:00 ถึง 22:00:00
นายปรัชญา ภูมองขาว
08-01-2562 15:12:00
อนุมัติ
         

รวม 4594 รายการ : 115 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ] 101 [ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ] ถัดไป>>