รายการคำร้องจองห้อง (Room Reservation Request List)
 
ลำดับที่ ห้องที่ขอใช้ วันเวลาที่จอง ผู้ขอใช้ สถานะ/พิมพ์เอกสาร
1 D-201 10-11-2561
เวลา 10:00:00 ถึง 12:00:00
สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย
02-11-2561 11:40:00
อนุมัติ
         
2 D-413 02-11-2561
เวลา 11:00:00 ถึง 12:00:00
นงลักษณ์ พุ่มม่วง
02-11-2561 11:02:00
อนุมัติ
         
3 D-219 06-11-2561
เวลา 19:00:00 ถึง 21:30:00
สุภาวรักษ์ แสนคำ
02-11-2561 03:22:00
อนุมัติ
         
4 D-219 04-11-2561
เวลา 19:00:00 ถึง 21:30:00
สุภาวรักษ์ แสนคำ
02-11-2561 03:20:00
อนุมัติ
         
5 D-207 02-11-2561
เวลา 17:00:00 ถึง 19:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
01-11-2561 13:03:00
อนุมัติ
         
6 D-207 12-12-2561
เวลา 07:00:00 ถึง 18:00:00
สิรกุล สุวินทวงศ์
01-11-2561 12:26:00
อนุมัติ
         
7 D-212 12-12-2561
เวลา 07:00:00 ถึง 18:00:00
สิรกุล สุวินทวงศ์
01-11-2561 12:26:00
อนุมัติ
         
8 D-413 28-11-2561
เวลา 13:00:00 ถึง 16:30:00
นงลักษณ์ พุ่มม่วง
01-11-2561 10:00:00
อนุมัติ
         
9 D-211 07-11-2561
เวลา 08:00:00 ถึง 11:00:00
โฮจิ ยูทากะ
01-11-2561 08:07:00
ไม่อนุมัติ ขอเอกสารบันทึกข้อความ การขออนุมัติขอใช้ห้องจากทางต้นสังกัด
         
10 D-218 04-11-2561
เวลา 09:00:00 ถึง 18:00:00
นายอาจิน กลับสุข
31-10-2561 12:53:00
อนุมัติ
         
11 D-212 04-11-2561
เวลา 10:00:00 ถึง 17:00:00
สัญญารัตน์ มีสุวรรณ
31-10-2561 11:11:00
อนุมัติ
         
12 D-413 31-10-2561
เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
นางสาวอุษณี สืบพันธุ์โพธิ์
31-10-2561 10:59:00
อนุมัติ
         
13 D-413 08-11-2561
เวลา 14:00:00 ถึง 16:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
31-10-2561 10:59:00
อนุมัติ
         
14 D-411 24-11-2561
เวลา 10:00:00 ถึง 17:00:00
นายธวัชชัย ป้องศรี
31-10-2561 10:35:00
อนุมัติ
         
15 D-415 18-11-2561
เวลา 10:00:00 ถึง 17:00:00
นายธวัชชัย ป้องศรี
31-10-2561 10:32:00
อนุมัติ
         
16 D-207 01-11-2561
เวลา 17:00:00 ถึง 20:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
30-10-2561 22:30:00
อนุมัติ
         
17 D-207 31-10-2561
เวลา 17:00:00 ถึง 19:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
30-10-2561 22:27:00
อนุมัติ
         
18 D-333 02-11-2561
เวลา 19:00:00 ถึง 22:00:00
นายปริญญา อุทโธ
30-10-2561 19:45:00
อนุมัติ
         
19 D-413 12-12-2561
เวลา 08:30:00 ถึง 17:00:00
กันตา วิลาชัย
30-10-2561 17:20:00
อนุมัติ
         
20 อื่นๆ 31-10-2561
เวลา 14:00:00 ถึง 23:30:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
30-10-2561 17:14:00
อนุมัติ
         
21 D-219 04-11-2561
เวลา 09:00:00 ถึง 18:00:00
นายอาจิน กลับสุข
30-10-2561 16:30:00
ไม่อนุมัติ มีการแจ้งให้เปลี่ยนห้องเป็นห้อง D-218
         
22 D-201 04-11-2561
เวลา 09:00:00 ถึง 18:00:00
นายอาจิน กลับสุข
30-10-2561 16:28:00
อนุมัติ
         
23 D-309 04-11-2561
เวลา 09:00:00 ถึง 17:00:00
วรินทร รัชโพธิ์
30-10-2561 13:35:00
อนุมัติ
         
24 D-309 03-11-2561
เวลา 09:00:00 ถึง 17:00:00
วรินทร รัชโพธิ์
30-10-2561 13:34:00
อนุมัติ
         
25 D-309 02-11-2561
เวลา 14:30:00 ถึง 23:00:00
สิรกุล สุวินทวงศ์
30-10-2561 13:23:00
อนุมัติ
         
26 D-207 31-10-2561
เวลา 14:00:00 ถึง 16:00:00
นางสาวอุษณี สืบพันธุ์โพธิ์
30-10-2561 09:19:00
อนุมัติ
         
27 D-212 01-11-2561
เวลา 18:00:00 ถึง 22:00:00
ภูมินันท์ ภูมี
30-10-2561 08:39:00
อนุมัติ
         
28 D-414 03-11-2561
เวลา 07:00:00 ถึง 09:00:00
ทิพสุดา ญาณาภิรัต
29-10-2561 20:56:00
อนุมัติ
         
29 D-402 02-11-2561
เวลา 17:00:00 ถึง 22:00:00
จีราวรรณ บุญคำภา
29-10-2561 16:15:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจากมีการเรียนการสอน
         
30 D-415 04-11-2561
เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
อาจารย์ ดร.ชินภัทร คันธพนิต
29-10-2561 10:31:00
ไม่อนุมัติ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 มีการจัดแสดงละครเวทีสาขา PO ซึ่งทำให้การจัดเก็บห้องไม่ทันตามระยะเวลาที่ ท่านขอใช้งาน
         
31 D-413 09-11-2561
เวลา 09:00:00 ถึง 12:00:00
มารุต บุปผามาลา
26-10-2561 10:56:00
อนุมัติ
         
32 อื่นๆ 30-10-2561
เวลา 08:00:00 ถึง 14:00:00
ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
26-10-2561 08:49:00
อนุมัติ
         
33 D-207 29-10-2561
เวลา 17:00:00 ถึง 22:00:00
ปรัชญา ภูทองขาว
25-10-2561 20:23:00
ไม่อนุมัติ ห้อง D-207 อยู่ในช่วงปรับปรุงให้นิสิต เลือกใช้ห้องอื่นแทน แล้วทำการจองเข้ามาใหม่
         
34 D-211 04-11-2561
เวลา 10:00:00 ถึง 17:00:00
ธวัชชัย ป้องศรี
25-10-2561 16:46:00
อนุมัติ
         
35 D-413 30-10-2561
เวลา 10:00:00 ถึง 13:00:00
อุษณี สืบพันธุ์โพธิ์
25-10-2561 12:23:00
อนุมัติ
         
36 D-415 25-11-2561
เวลา 08:00:00 ถึง 17:00:00
ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย
25-10-2561 11:09:00
อนุมัติ
         
37 D-415 24-11-2561
เวลา 08:00:00 ถึง 17:00:00
ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย
25-10-2561 10:32:00
อนุมัติ
         
38 D-415 27-10-2561
เวลา 08:00:00 ถึง 17:00:00
ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย
25-10-2561 10:30:00
อนุมัติ
         
39 D-411 26-10-2561
เวลา 00:00:00 ถึง 00:00:12
อัณณ์ภิศา ราร่องคำ
25-10-2561 10:06:00
อนุมัติ
         
40 D-415 17-11-2561
เวลา 09:00:00 ถึง 17:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
25-10-2561 05:14:00
อนุมัติ
         

รวม 4594 รายการ : 115 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ] 106 [ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ] ถัดไป>>