รายการคำร้องจองห้อง (Room Reservation Request List)
 
ลำดับที่ ห้องที่ขอใช้ วันเวลาที่จอง ผู้ขอใช้ สถานะ/พิมพ์เอกสาร
1 D-413 09-03-2564
เวลา 13:30:00 ถึง 16:30:00
นางสาวอนุชิฎา วิชัย
11-02-2564 13:01:00
อนุมัติ
         
2 D-413 15-02-2564
เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
นางฉันทนา
10-02-2564 13:23:00
อนุมัติ
         
3 D-413 11-02-2564
เวลา 08:30:00 ถึง 12:00:00
เปรมกมล มาลัยพวง
10-02-2564 09:40:00
อนุมัติ
         
4 D-201 09-03-2564
เวลา 13:30:00 ถึง 16:30:00
นางสาวอนุชิฎา วิชัย
09-02-2564 17:48:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ยกเลิกการใช้ห้อง
         
5 D-413 17-02-2564
เวลา 09:00:00 ถึง 12:30:00
นางสาวอนุชิฎา วิชัย
09-02-2564 17:47:00
อนุมัติ
         
6 D-338 11-02-2564
เวลา 11:00:00 ถึง 16:30:00
วรินทร รัชโพธิ์
08-02-2564 15:38:00
อนุมัติ
         
7 D-201 10-02-2564
เวลา 11:00:00 ถึง 16:30:00
วรินทร รัชโพธิ์
08-02-2564 15:35:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก
         
8 D-413 04-03-2564
เวลา 10:00:00 ถึง 12:00:00
อดิศักดิ์ จันทรประทักษ์
08-02-2564 14:05:00
อนุมัติ
         
9 D-413 09-02-2564
เวลา 13:30:00 ถึง 16:00:00
นางสาวอนุชิฎา วิชัย
08-02-2564 13:58:00
อนุมัติ
         
10 D-338 10-02-2564
เวลา 13:00:00 ถึง 15:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
08-02-2564 13:51:00
อนุมัติ
         
11 D-207 10-02-2564
เวลา 08:30:00 ถึง 12:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
07-02-2564 18:55:00
อนุมัติ
         
12 D-207 10-01-2564
เวลา 08:30:00 ถึง 12:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
07-02-2564 18:53:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจาก
         
13 D-340 09-02-2564
เวลา 11:00:00 ถึง 14:00:00
โศภิต ชีวะพานิชย์
05-02-2564 15:32:00
อนุมัติ
         
14 D-340 08-02-2564
เวลา 11:00:00 ถึง 16:00:00
โศภิต ชีวะพานิชย์
05-02-2564 15:31:00
อนุมัติ
         
15 D-339 15-02-2564
เวลา 12:00:00 ถึง 17:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
04-02-2564 14:52:00
อนุมัติ
         
16 D-338 17-02-2564
เวลา 13:30:00 ถึง 17:00:00
จีราวรรณ บุญคำภา
01-02-2564 12:14:00
อนุมัติ
         
17 D-338 04-02-2564
เวลา 09:00:00 ถึง 16:30:00
วรินทร รัชโพธิ์
01-02-2564 12:12:00
อนุมัติ
         
18 D-338 03-02-2564
เวลา 09:00:00 ถึง 16:30:00
วรินทร รัชโพธิ์
01-02-2564 12:11:00
อนุมัติ
         
19 D-413 05-02-2564
เวลา 11:00:00 ถึง 17:00:00
วรินทร รัชโพธิ์
01-02-2564 12:09:00
อนุมัติ
         
20 D-413 04-02-2564
เวลา 11:00:00 ถึง 17:00:00
วรินทร รัชโพธิ์
01-02-2564 12:09:00
อนุมัติ
         
21 D-413 17-02-2564
เวลา 14:00:00 ถึง 17:00:00
ธวัชชัย ป้องศรี
29-01-2564 19:15:00
อนุมัติ
         
22 D-340 05-02-2564
เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
โศภิต ชีวะพานิชย์
29-01-2564 16:19:00
อนุมัติ
         
23 D-340 04-02-2564
เวลา 09:00:00 ถึง 12:00:00
โศภิต ชีวะพานิชย์
29-01-2564 16:18:00
อนุมัติ
         
24 D-340 01-02-2564
เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
โศภิต ชีวะพานิชย์
29-01-2564 16:17:00
อนุมัติ
         
25 D-413 03-02-2564
เวลา 10:00:00 ถึง 12:00:00
อดิศักดิ์ จันทรประทักษ์
29-01-2564 10:49:00
อนุมัติ
         
26 D-413 05-02-2564
เวลา 09:00:00 ถึง 11:00:00
นางสาวอนุชิฎา วิชัย
29-01-2564 09:58:00
อนุมัติ
         
27 D-338 02-02-2564
เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
อัญชลี หรรษา
28-01-2564 09:48:00
ไม่อนุมัติ ห้องมีการใช้งานของบัณฑิตศึกษา
         
28 D-413 02-02-2564
เวลา 13:30:00 ถึง 16:30:00
นงลักษณ์ พุ่มม่วง
27-01-2564 15:18:00
อนุมัติ
         
29 D-338 05-02-2564
เวลา 13:00:00 ถึง 16:30:00
ทัศนีย์วรรณ บุญลี
27-01-2564 10:07:00
ไม่อนุมัติ ห้องมีการใช้งานของบัณฑิตศึกษา
         
30 D-413 01-02-2564
เวลา 09:30:00 ถึง 11:30:00
นางสาวอนุชิฎา วิชัย
27-01-2564 09:18:00
อนุมัติ
         
31 D-338 28-01-2564
เวลา 13:00:00 ถึง 16:30:00
ทัศนีย์วรรณ บุญลี
27-01-2564 09:09:00
ไม่อนุมัติ ยกเลิกการใช้งาน
         
32 D-338 26-01-2564
เวลา 13:00:00 ถึง 16:30:00
อัญชลี หรรษา
26-01-2564 10:57:00
อนุมัติ
         
33 D-338 27-01-2564
เวลา 13:00:00 ถึง 16:30:00
อัญชลี หรรษา
26-01-2564 10:57:00
อนุมัติ
         
34 D-413 26-01-2564
เวลา 13:30:00 ถึง 16:30:00
นงลักษณ์ พุ่มม่วง
25-01-2564 10:54:00
อนุมัติ
         
35 D-413 26-01-2564
เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
อัญชลี หรรษา
25-01-2564 10:41:00
ไม่อนุมัติ ห้องไม่ว่างให้ทำการจองห้อง D-338 เข้ามาแทน
         
36 D-340 25-01-2564
เวลา 11:00:00 ถึง 15:30:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
21-01-2564 15:00:00
อนุมัติ
         
37 D-338 21-01-2564
เวลา 11:00:00 ถึง 14:00:00
หนึ่งนยา ไหลงาม
21-01-2564 07:56:00
อนุมัติ
         
38 D-413 03-02-2564
เวลา 13:30:00 ถึง 16:30:00
นงลักษณ์ พุ่มม่วง
20-01-2564 16:02:00
อนุมัติ
         
39 D-309 08-03-2564
เวลา 16:00:00 ถึง 17:00:00
ชินวัตร เชื้อสระคู
18-01-2564 14:08:00
อนุมัติ
         
40 D-309 22-02-2564
เวลา 16:00:00 ถึง 17:00:00
ชินวัตร เชื้อสระคู
18-01-2564 14:06:00
อนุมัติ
         

รวม 4594 รายการ : 115 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] 45 [ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ] ถัดไป>>