รายการคำร้องจองห้อง (Room Reservation Request List)
 
ลำดับที่ ห้องที่ขอใช้ วันเวลาที่จอง ผู้ขอใช้ สถานะ/พิมพ์เอกสาร
1 D-201 20-10-2562
เวลา 09:00:00 ถึง 12:00:00
ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
15-10-2562 09:40:00
อนุมัติ
         
2 D-214 19-10-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
15-10-2562 09:26:00
อนุมัติ
         
3 D-333 23-10-2562
เวลา 09:00:00 ถึง 12:00:00
ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
15-10-2562 09:14:00
อนุมัติ
         
4 D-214 16-10-2562
เวลา 18:00:00 ถึง 20:00:00
สิรกุล สุวินทวงศ์
15-10-2562 08:44:00
อนุมัติ
         
5 D-309 27-10-2562
เวลา 09:00:00 ถึง 16:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
14-10-2562 19:32:00
อนุมัติ
         
6 D-415 19-10-2562
เวลา 11:00:00 ถึง 13:30:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
14-10-2562 19:16:00
อนุมัติ
         
7 D-415 20-10-2562
เวลา 09:00:00 ถึง 16:00:00
ธวัชชัย ป้องศรี
14-10-2562 18:46:00
อนุมัติ
         
8 D-201 15-10-2562
เวลา 19:30:00 ถึง 22:00:00
น.ส.จารุวรรณ สุระพินิจ
12-10-2562 13:41:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
9 D-202 24-10-2562
เวลา 19:00:00 ถึง 20:30:00
วรวุฒิ จำลองนาค
11-10-2562 15:52:00
ไม่อนุมัติ มีการเรียนการสอนเวลา 08.00-20.00 น.
         
10 D-207 16-10-2562
เวลา 18:00:00 ถึง 22:00:00
นาย นวพงศ์ ประกายะ
10-10-2562 15:23:00
อนุมัติ
         
11 D-207 17-10-2562
เวลา 19:00:00 ถึง 22:00:00
นาย นวพงศ์ ประกายะ
09-10-2562 21:59:00
ไม่อนุมัติ มีการเรียนการสอนตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น.และผู้ขอใช้ไม่เขียนถึงเวตผลการขอใช้งาน
         
12 D-212 16-10-2562
เวลา 20:00:00 ถึง 22:00:00
นายปรัชญา ภูทองขาว
09-10-2562 17:25:00
อนุมัติ
         
13 D-212 17-10-2562
เวลา 20:00:00 ถึง 22:00:00
นายปรัชญา ภูทองขาว
09-10-2562 17:24:00
อนุมัติ
         
14 D-413 16-10-2562
เวลา 14:00:00 ถึง 17:00:00
นงลักษณ์ พุ่มม่วง
09-10-2562 10:25:00
อนุมัติ
         
15 D-413 16-10-2562
เวลา 17:00:00 ถึง 19:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
08-10-2562 15:11:00
อนุมัติ
         
16 D-411 23-10-2562
เวลา 11:00:00 ถึง 17:00:00
ทิพสุดา ญาณาภิรัต
07-10-2562 13:56:00
อนุมัติ
         
17 D-411 19-10-2562
เวลา 08:30:00 ถึง 13:00:00
ทิพสุดา ญาณาภิรัต
07-10-2562 13:06:00
อนุมัติ
         
18 D-201 08-10-2562
เวลา 20:00:00 ถึง 22:00:00
นายจักรกฤษ กาลจักร์
07-10-2562 10:14:00
อนุมัติ
         
19 D-212 15-10-2562
เวลา 20:00:00 ถึง 22:00:00
นายปรัชญา ภูทองขาว
05-10-2562 13:02:00
อนุมัติ
         
20 D-212 10-10-2562
เวลา 20:00:00 ถึง 22:00:00
นายปรัชญา ภูทองขาว
05-10-2562 12:57:00
อนุมัติ
         
21 D-201 07-10-2562
เวลา 20:00:00 ถึง 22:00:00
นายจักรกฤษ กาลจักร์
04-10-2562 23:03:00
อนุมัติ
         
22 D-219 08-10-2562
เวลา 19:30:00 ถึง 22:00:00
นายจักรกฤษ กาลจักร์
04-10-2562 22:53:00
ไม่อนุมัติ มีการเรียนการสอนเวลา 11.00-20.00 น.
         
23 D-201 10-10-2562
เวลา 19:30:00 ถึง 22:00:00
นายจักรกฤษ กาลจักร์
04-10-2562 21:52:00
อนุมัติ
         
24 D-201 09-10-2562
เวลา 19:30:00 ถึง 22:00:00
นายจักรกฤษ กาลจักร์
04-10-2562 21:50:00
อนุมัติ
         
25 D-201 08-10-2562
เวลา 19:30:00 ถึง 22:00:00
นายจักรกฤษ กาลจักร์
04-10-2562 21:47:00
ไม่อนุมัติ มีการเรียนการสอนตั้งแต่เวลา 11.00-20.00น.
         
26 D-201 07-10-2562
เวลา 19:30:00 ถึง 22:00:00
นายจักรกฤษ กาลจักร์
04-10-2562 21:45:00
ไม่อนุมัติ มีการเรียนการสอนตัองแต่เวลา8.00-20.00น.
         
27 D-413 07-10-2562
เวลา 13:30:00 ถึง 17:00:00
วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ
04-10-2562 14:38:00
อนุมัติ
         
28 D-206 07-10-2562
เวลา 18:30:00 ถึง 22:00:00
นาย ปิยวัฒน์ บุญมีประเสริฐ
04-10-2562 11:23:00
อนุมัติ
         
29 ห้องผู้เชี่ยวชาญ 21-10-2562
เวลา 16:30:00 ถึง 20:00:00
นายสหัสนัยน์ แก้วสด
03-10-2562 22:14:00
อนุมัติ
         
30 D-219 06-10-2562
เวลา 08:00:00 ถึง 14:00:00
เชี่ยวพิรุณ ฉะอ้อน
03-10-2562 20:54:00
อนุมัติ
         
31 D-219 05-10-2562
เวลา 08:00:00 ถึง 20:00:00
เชี่ยวพิรุณ ฉะอ้อน
03-10-2562 20:52:00
อนุมัติ
         
32 D-219 07-10-2562
เวลา 19:00:00 ถึง 22:00:00
นายปฐวี ปัญญาทอง
03-10-2562 02:14:00
อนุมัติ
         
33 D-415 06-10-2562
เวลา 16:00:00 ถึง 20:00:00
หนึ่งนยา ไหลงาม
03-10-2562 00:22:00
อนุมัติ
         
34 D-415 05-10-2562
เวลา 13:30:00 ถึง 18:00:00
หนึ่งนยา ไหลงาม
03-10-2562 00:20:00
อนุมัติ
         
35 D-201 03-10-2562
เวลา 20:00:00 ถึง 22:00:00
น.ส.จารุวรณ สุระพินิจ
02-10-2562 20:55:00
อนุมัติ
         
36 D-206 09-10-2562
เวลา 17:00:00 ถึง 19:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
02-10-2562 09:52:00
อนุมัติ
         
37 D-201 02-10-2562
เวลา 18:30:00 ถึง 22:00:00
จุฑาทิพย์ นาราษฎร์
01-10-2562 22:37:00
อนุมัติ
         
38 D-309 02-10-2562
เวลา 08:30:00 ถึง 11:00:00
สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย
01-10-2562 16:26:00
อนุมัติ
         
39 D-202 01-10-2562
เวลา 18:00:00 ถึง 22:00:00
นาย นวพงศ์ ประกายะ
01-10-2562 15:56:00
อนุมัติ
         
40 D-207 02-10-2562
เวลา 20:00:00 ถึง 22:00:00
นายอภิวัฒน์ เกตุมาลา
01-10-2562 11:01:00
อนุมัติ
         

รวม 4607 รายการ : 116 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ] 81 [ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ] ถัดไป>>