รายการคำร้องจองห้อง (Room Reservation Request List)
 
ลำดับที่ ห้องที่ขอใช้ วันเวลาที่จอง ผู้ขอใช้ สถานะ/พิมพ์เอกสาร
1 D-413 26-08-2562
เวลา 12:00:00 ถึง 13:00:00
วิไลวรรณ เรืองสุวรรณ
23-08-2562 16:33:00
อนุมัติ
         
2 D-411 07-09-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 17:00:00
จีราวรรณ บุญคำภา
23-08-2562 12:40:00
อนุมัติ
         
3 D-212 01-09-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
โศภิต ชีวะพานิชย์
23-08-2562 12:17:00
อนุมัติ
         
4 D-411 23-08-2562
เวลา 09:30:00 ถึง 12:00:00
นางสาวเกษราภรณ์ คลังแสง
23-08-2562 09:34:00
อนุมัติ
         
5 D-212 24-08-2562
เวลา 12:30:00 ถึง 18:00:00
พีระพล ลำเนาว์
22-08-2562 17:25:00
อนุมัติ
         
6 D-201 24-08-2562
เวลา 09:00:00 ถึง 12:00:00
วนิดา พรมหล้า
22-08-2562 13:33:00
อนุมัติ
         
7 D-207 23-08-2562
เวลา 18:00:00 ถึง 22:00:00
นายณัฐภูมิ ธรรมสาร
22-08-2562 12:26:00
อนุมัติ
         
8 D-207 28-08-2562
เวลา 18:00:00 ถึง 21:00:00
นาย ภาณุวัฒน์ พันธุ์คุ้มเก่า
21-08-2562 21:56:00
ไม่อนุมัติ มีการจัดห้องสอบตอบปัญหาวันสถาปนาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
         
9 D-413 12-09-2562
เวลา 08:00:00 ถึง 16:00:00
นางสาวเปรมกมล มาลัยพวง
21-08-2562 11:59:00
อนุมัติ
         
10 D-414 12-09-2562
เวลา 08:00:00 ถึง 16:00:00
นางสาวเปรมกมล มาลัยพวง
21-08-2562 11:57:00
อนุมัติ
         
11 D-207 22-08-2562
เวลา 11:00:00 ถึง 14:00:00
อ.นิลุบล ไพเราะ
21-08-2562 11:54:00
อนุมัติ
         
12 D-202 24-08-2562
เวลา 10:00:00 ถึง 13:00:00
นางสาวนนท์ชนก วงศ์คำจันทร์
20-08-2562 17:17:00
อนุมัติ
         
13 D-202 21-08-2562
เวลา 19:00:00 ถึง 22:00:00
วุฒิพงษ์ ปทุมวัน
20-08-2562 16:59:00
อนุมัติ
         
14 D-207 22-09-2562
เวลา 15:00:00 ถึง 22:00:00
วุฒิพงษ์ ปทุมวัน
20-08-2562 16:54:00
อนุมัติ
         
15 D-219 21-08-2562
เวลา 19:00:00 ถึง 22:00:00
ณรงค์ศักดิ์ สุขประสพ
20-08-2562 14:02:00
อนุมัติ
         
16 D-334 22-08-2562
เวลา 19:30:00 ถึง 21:00:00
นาย เทวฤทธิ์ ศรีมะวงษ์
20-08-2562 13:24:00
อนุมัติ
         
17 D-211 01-09-2562
เวลา 07:30:00 ถึง 22:00:00
ลักขณา โชติชุม
20-08-2562 12:51:00
อนุมัติ
         
18 D-211 24-08-2562
เวลา 12:30:00 ถึง 14:00:00
จีราวรรณ บุญคำภา
20-08-2562 12:28:00
อนุมัติ
         
19 D-309 27-08-2562
เวลา 08:00:00 ถึง 11:00:00
จีราวรรณ บุญคำภา
20-08-2562 12:23:00
ไม่อนุมัติ แจ้งยกเลิกการใช้งาน
         
20 D-413 23-08-2562
เวลา 15:00:00 ถึง 16:30:00
ผศ.สุนทรชัย ชอบยศ
20-08-2562 12:09:00
อนุมัติ
         
21 D-214 21-08-2562
เวลา 18:00:00 ถึง 21:00:00
พีระพล ลำเนาว์
20-08-2562 11:44:00
อนุมัติ
         
22 D-334 31-08-2562
เวลา 07:00:00 ถึง 17:00:00
ผศ.สุนทรชัย ชอบยศ
20-08-2562 08:38:00
ไม่อนุมัติ มีการเรียนการสอบของนิสิต ปริญญาโท
         
23 D-201 28-08-2562
เวลา 19:00:00 ถึง 22:00:00
นายปรัชญา ภูทองขาว
19-08-2562 20:50:00
ไม่อนุมัติ มีการจัดห้องสอบตอบปัญหาวันสถาปนาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
         
24 D-202 27-08-2562
เวลา 18:00:00 ถึง 22:00:00
นายปรัชญา ภูทองขาว
19-08-2562 20:49:00
อนุมัติ
         
25 D-219 31-08-2562
เวลา 07:00:00 ถึง 17:00:00
ผศ.สุนทรชัย ชอบยศ
19-08-2562 13:51:00
อนุมัติ
         
26 D-207 31-08-2562
เวลา 07:00:00 ถึง 17:00:00
ผศ.สุนทรชัย ชอบยศ
19-08-2562 13:50:00
อนุมัติ
         
27 D-206 31-08-2562
เวลา 07:00:00 ถึง 17:00:00
ผศ.สุนทรชัย ชอบยศ
19-08-2562 13:50:00
อนุมัติ
         
28 D-414 31-08-2562
เวลา 07:00:00 ถึง 17:00:00
ผศ.สุนทรชัย ชอบยศ
19-08-2562 13:47:00
อนุมัติ
         
29 D-413 31-08-2562
เวลา 07:00:00 ถึง 17:00:00
ผศ.สุนทรชัย ชอบยศ
19-08-2562 13:46:00
อนุมัติ
         
30 D-411 31-08-2562
เวลา 07:00:00 ถึง 17:00:00
ผศ.สุนทรชัย ชอบยศ
19-08-2562 13:45:00
อนุมัติ
         
31 D-415 31-08-2562
เวลา 07:00:00 ถึง 17:00:00
ผศ.สุนทรชัย ชอบยศ
19-08-2562 13:44:00
อนุมัติ
         
32 D-202 21-08-2562
เวลา 19:00:00 ถึง 22:00:00
นายณรงค์ศักดิ์ สุขประสพ
19-08-2562 02:11:00
ไม่อนุมัติ มีการเรียนการสอนถึงเวลา 20.00 น.
         
33 D-206 21-08-2562
เวลา 18:30:00 ถึง 15:07:00
น.ส.จารุวรรณ สุระพินิจ
18-08-2562 15:08:00
อนุมัติ
         
34 D-207 24-08-2562
เวลา 08:00:00 ถึง 17:00:00
นายบัณฑิต สีกวนชา
18-08-2562 00:21:00
อนุมัติ
         
35 D-201 23-08-2562
เวลา 18:00:00 ถึง 22:00:00
นายบัณฑิต สีกวนชา
18-08-2562 00:18:00
อนุมัติ
         
36 D-201 22-08-2562
เวลา 18:00:00 ถึง 22:00:00
นายบัณฑิต สีกวนชา
18-08-2562 00:17:00
อนุมัติ
         
37 D-201 21-08-2562
เวลา 18:00:00 ถึง 22:00:00
นายบัณฑิต สีกวนชา
18-08-2562 00:16:00
อนุมัติ
         
38 D-201 20-08-2562
เวลา 20:00:00 ถึง 22:00:00
นายบัณฑิต สีกวนชา
18-08-2562 00:12:00
อนุมัติ
         
39 D-201 19-08-2562
เวลา 20:00:00 ถึง 22:00:00
นายบัณฑิต สีกวนชา
18-08-2562 00:10:00
อนุมัติ
         
40 D-201 01-09-2562
เวลา 07:00:00 ถึง 20:00:00
นางสาวลักขณา โชติชุม
17-08-2562 17:00:00
อนุมัติ
         

รวม 4594 รายการ : 115 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ] 86 [ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ] ถัดไป>>