รายการคำร้องจองห้อง (Room Reservation Request List)
 
ลำดับที่ ห้องที่ขอใช้ วันเวลาที่จอง ผู้ขอใช้ สถานะ/พิมพ์เอกสาร
1 D-212 05-03-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 17:00:00
นางสาวเกษราภรณ์ คลังแสง
27-02-2562 13:00:00
อนุมัติ
         
2 D-214 01-03-2562
เวลา 15:00:00 ถึง 18:00:00
Mr. Su piani
27-02-2562 10:58:00
อนุมัติ
         
3 D-202 28-02-2562
เวลา 19:30:00 ถึง 22:00:00
นายอาจิน กลับสุข
26-02-2562 21:31:00
อนุมัติ
         
4 D-415 03-03-2562
เวลา 08:00:00 ถึง 20:00:00
นายพีระพล ลำเนาว์
26-02-2562 16:02:00
อนุมัติ
         
5 D-414 03-03-2562
เวลา 08:00:00 ถึง 20:00:00
นายพีระพล ลำเนาว์
26-02-2562 16:00:00
อนุมัติ
         
6 D-415 02-03-2562
เวลา 12:00:00 ถึง 20:00:00
นายพีระพล ลำเนาว์
26-02-2562 15:59:00
อนุมัติ
         
7 D-414 02-03-2562
เวลา 12:00:00 ถึง 20:00:00
นายพีระพล ลำเนาว์
26-02-2562 15:58:00
อนุมัติ
         
8 D-207 26-02-3105
เวลา 17:00:00 ถึง 19:00:00
หนึ่งนยา ไหลงาม
26-02-2562 08:59:00
อนุมัติ
         
9 D-207 26-02-2562
เวลา 19:00:00 ถึง 22:00:00
วุฒิพงษ์ ปทุมวัน
25-02-2562 21:20:00
อนุมัติ
         
10 D-206 01-03-2562
เวลา 15:00:00 ถึง 18:00:00
Mr. Su Piani
25-02-2562 15:26:00
ไม่อนุมัติ มีการเรียนการสอน 08.00-17.00 น.
         
11 D-212 01-03-2562
เวลา 15:00:00 ถึง 18:00:00
Mr. Su piani
25-02-2562 14:32:00
ไม่อนุมัติ มีการเรียนการสอน 8.00-20.00 น.
         
12 D-206 25-02-2562
เวลา 19:30:00 ถึง 22:00:00
สุภาวรักษ์ แสนคำ
24-02-2562 16:23:00
อนุมัติ
         
13 D-207 25-02-2562
เวลา 17:00:00 ถึง 18:30:00
หนึ่งนยา ไหลงาม
24-02-2562 12:36:00
อนุมัติ
         
14 D-207 25-02-2562
เวลา 20:00:00 ถึง 22:00:00
วุฒิพงษ์ ปทุมวัน
22-02-2562 11:08:00
อนุมัติ
         
15 D-207 27-02-2562
เวลา 11:00:00 ถึง 12:30:00
ทิพสุดา ญาณาภิรัต
21-02-2562 18:46:00
อนุมัติ
         
16 D-201 24-02-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 16:30:00
ผศ.ดร. เกสินี หมื่นไธสง
20-02-2562 18:47:00
อนุมัติ
         
17 D-212 22-02-2562
เวลา 18:00:00 ถึง 22:00:00
นัฐภพ คินขุนทด
20-02-2562 15:41:00
อนุมัติ
         
18 D-201 21-02-2562
เวลา 18:00:00 ถึง 22:00:00
พีระพล ลำเนาว์
20-02-2562 14:21:00
อนุมัติ
         
19 D-207 20-02-2562
เวลา 14:00:00 ถึง 17:00:00
ว่าที่ร้อยตรีธีระวัช จิบจันทร์
20-02-2562 10:16:00
อนุมัติ
         
20 D-334 24-02-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 16:30:00
ผศ.ดร. เกสินี หมื่นไธสง
20-02-2562 04:23:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจากห้องเรียน D-334 D-333 เป็นห้องที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนระดับปริญญาโท
         
21 D-201 22-02-2562
เวลา 17:00:00 ถึง 20:00:00
ผศ.ดร. เกสินี หมื่นไธสง
20-02-2562 04:22:00
อนุมัติ
         
22 D-415 22-02-2562
เวลา 17:00:00 ถึง 20:00:00
ผศ.ดร. เกสินี หมื่นไธสง
20-02-2562 04:15:00
อนุมัติ
         
23 D-201 21-02-2562
เวลา 18:00:00 ถึง 22:30:00
นายพีระพล ลำเนาว์
19-02-2562 23:38:00
ไม่อนุมัติ นโยบายการใช้ห้องวิทยาลัยฯจะใช้ไม่เกิน 22.00 น. โปรดทำการจองใหม่ด้วยครับ
         
24 D-206 25-02-2562
เวลา 19:30:00 ถึง 22:30:00
สุภาวรักษ์ แสนคำ
19-02-2562 23:15:00
ไม่อนุมัติ นโยบายการใช้ห้องวิทยาลัยฯจะใช้ไม่เกิน 22.00 น. โปรดทำการจองใหม่ด้วยครับ
         
25 D-214 22-02-2562
เวลา 17:00:00 ถึง 20:00:00
ทิพสุุดา ญาณาภิรัต
19-02-2562 20:47:00
อนุมัติ
         
26 D-207 21-02-2562
เวลา 20:00:00 ถึง 22:00:00
นายภาณุวัฒน์ ชำนาญ
19-02-2562 14:37:00
อนุมัติ
         
27 D-402 02-03-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
นางสาวนนท์ชนก วงศ์คำจันทร์
18-02-2562 17:01:00
อนุมัติ
         
28 D-413 21-02-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 16:30:00
อุษณี สืบพันธุ์โพธิ์
18-02-2562 12:30:00
อนุมัติ
         
29 D-212 20-02-2562
เวลา 17:00:00 ถึง 21:00:00
วริทธินันท์ สังฆฤทธิ์
18-02-2562 09:57:00
อนุมัติ
         
30 D-212 02-03-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
15-02-2562 16:36:00
อนุมัติ
         
31 D-212 01-03-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
15-02-2562 16:27:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจากมีการเรียนการสอน
         
32 D-201 01-03-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
15-02-2562 16:24:00
ไม่อนุมัติ เนื่องจากมีการเรียนการสอน
         
33 D-212 22-02-2562
เวลา 18:00:00 ถึง 22:00:00
นาย ปิยวัฒน์ บุญมีประเสริฐ
15-02-2562 16:23:00
ไม่อนุมัติ นายรัฐธรรมนูย ปะวันนังแจ้งยกเลิกการใช้งาน
         
34 D-212 23-02-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
15-02-2562 16:23:00
อนุมัติ
         
35 D-201 21-02-2562
เวลา 18:00:00 ถึง 22:00:00
นาย ปิยวัฒน์ บุญมีประเสริฐ
15-02-2562 16:22:00
ไม่อนุมัติ นายรัฐะรรมนูญ ปะวันนังแจ้งยกเลิกการใช้งาน
         
36 D-212 18-02-2562
เวลา 18:00:00 ถึง 22:00:00
นาย ปิยวัฒน์ บุญมีประเสริฐ
15-02-2562 16:20:00
ไม่อนุมัติ มีดารดรียนการสอบเวลา 08.00-20.00 น. ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบตารางเรียนก่อนที่จะทำการจองด้วยครับ
         
37 D-207 18-02-2562
เวลา 18:00:00 ถึง 22:00:00
นาย ปิยวัฒน์ บุญมีประเสริฐ
15-02-2562 16:11:00
ไม่อนุมัติ มีการเรียนการสอบ รบกสรผู้ใช้งานตรวจสอบตารางเรียนให้ละเอียดก่อนทำการจองด้วยครับ
         
38 D-340 19-02-2562
เวลา 08:30:00 ถึง 13:00:00
นายไชยมนู กุนอก
15-02-2562 16:00:00
อยู่ระหว่าง

การพิจารณา

         
39 D-212 19-02-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์
15-02-2562 15:54:00
อนุมัติ
         
40 D-219 24-02-2562
เวลา 13:00:00 ถึง 16:30:00
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
15-02-2562 15:53:00
อนุมัติ
         

รวม 4594 รายการ : 115 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ] 98 [ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ] ถัดไป>>