บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 02 กรกฎาคม 2562    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายภัทรกวี กันทรมงคล ตำแหน่ง นักวิชาการโสตฯ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-309 ขนาดความจุ 80 ที่นั่ง (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) จำนวนผู้เข้าร่วม 50 คน เพื่อใช้สำหรับ โครงการเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์สำหรับนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
           ในวันที่ 06 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07:00:00 น. ถึง 18:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ ไมค์ลอย 2 ชุด
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นายภัทรกวี กันทรมงคล ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

ตามวันเวลาดังกล่าว
       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
04 กรกฎาคม 2562