บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายศุภกิจ บุตรดี ตำแหน่ง ประธานเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-411 ขนาดความจุ 322 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 150 คน เพื่อใช้สำหรับ ชื่อกิจกรรม : โฮมเฮาชาว PA วัตถุประสงค์ 1)เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในเอก 2)เพื่อให้เกิดความสามัคคี 3)เพื่อเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ
           ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18:00:00 น. ถึง 22:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นายศุภกิจ บุตรดี ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
15 กรกฎาคม 2563