บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า รศ. ดร. สัญญารัตน์​ มีสุวรรณ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-413 ขนาดความจุ 40 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 10 คน เพื่อใช้สำหรับ จัดโครงการอบรบภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ​ สำหรับหลักสูตรรัฐศาสตบัณฑิต
           ในวันที่ 07 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08:30:00 น. ถึง 16:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ ต้องการเจ้าหน้าที่โสตฯ เตรียมความพร้อมเพื่อถ่ายทอดโครงการการอบรมฯ ผ่านระบบ Cisco Webex
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ รศ. ดร. สัญญารัตน์​ มีสุวรรณ ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
24 กุมภาพันธ์ 2564