บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 04 ธันวาคม 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า โศภิต ชีวะพานิชย์ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-212 ขนาดความจุ 50 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 30 คน เพื่อใช้สำหรับ นัดสอนเพิ่มรายวิชาสัมมนาประเด็นเฉพาะทางรัฐศาสตร์
           ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 17:00:00 น. ถึง 19:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ โศภิต ชีวะพานิชย์
       
      ลงชื่อ........ โศภิต ชีวะพานิชย์ ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
    ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
   
อนุมัติตามเวลาดังกล่าว

       
      ลงชื่อ
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันตา วิลาชัย)
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
06 ธันวาคม 2565