บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.199/พิเศษ วันที่ 16 มีนาคม 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นางสาวธัญญลักษณ์ โพธิสาย ตำแหน่ง นิสิตเอกรัฐประศาสนศาสตร์ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-207 ขนาดความจุ 70 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 50คน เพื่อใช้สำหรับ ประชุมวิชาการวิจัย
           ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14:30:00 น. ถึง 19:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ ผศ จิตรลดา ไชยะ
       
      ลงชื่อ........ นางสาวธัญญลักษณ์ โพธิสาย ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
 
ไม่อนุมัติ มีการใช้งานตรวจรับเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 40 เครื่อง
 
       
  ลงชื่อ    
 

( นาย ภานุมาศ ชาติประเสริฐ )
นักวิชาการพัสดุ
20 มีนาคม 2566