บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.199/พิเศษ วันที่ 08 มกราคม 2563    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายนันทพัทธ์ งามสง่า ตำแหน่ง นักศึกษา สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เอกรัฐประศาสนศาสตร์ มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-219 ขนาดความจุ 154 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 150คน เพื่อใช้สำหรับ เพื่อใช้ในการเก็บอุปกรณ์ของกิจกรรมรับน้องสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2563
           ในวันที่ 10 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08:00:00 น. ถึง 11:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นายนันทพัทธ์ งามสง่า ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
 
ไม่อนุมัติ มีการเรียนการสอนตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น.
 
       
  ลงชื่อ    
 

( นาย ภานุมาศ ชาติประเสริฐ )
นักวิชาการพัสดุ
08 มกราคม 2563