บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.199/พิเศษ วันที่ 08 มกราคม 2563    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า ณัฐภูมิ ธรรมสาร ตำแหน่ง ประธานชมรมสิงห์น้ำตาลอาสา สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-207 ขนาดความจุ 70 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 50คน เพื่อใช้สำหรับ ประชุมคณะกรรมการชมรมสิงห์น้ำตาลอาสา
           ในวันที่ 10 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 18:00:00 น. ถึง 22:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ ณัฐภูมิ ธรรมสาร ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
 
ไม่อนุมัติ ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่จองได้
 
       
  ลงชื่อ    
 

( นาย ภานุมาศ ชาติประเสริฐ )
นักวิชาการพัสดุ
09 มกราคม 2563