บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.199/พิเศษ วันที่ 12 มีนาคม 2563    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นาย ปิยวัฒน์ บุญมีประเสริฐ ตำแหน่ง ข้อมูลและประมวลผล สังกัด กลุ่มนิสิตพลังสังคม มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-201 ขนาดความจุ 225 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 100คน เพื่อใช้สำหรับ ประชุมกลุ่มนิสิตพลังสังคม เรื่องแผนงานที่จะดำเนินการ
           ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 19:00:00 น. ถึง 22:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ นาย ปิยวัฒน์ บุญมีประเสริฐ ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
 
ไม่อนุมัติ มีการเรียนการสอนตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. กรุณาตรวจสอบตารางก่อนทำการจองทุกครั้งด้วยครับ
 
       
  ลงชื่อ    
 

( นาย ภานุมาศ ชาติประเสริฐ )
นักวิชาการพัสดุ
13 มีนาคม 2563