บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.199/พิเศษ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า มนต์นภา ทิพสนุก ตำแหน่ง นิสิต สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-201 ขนาดความจุ 225 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 50คน เพื่อใช้สำหรับ ประชุมกลุ่มเสรีฯ
           ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17:00:00 น. ถึง 16:45:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ -
       
      ลงชื่อ........ มนต์นภา ทิพสนุก ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
 
ไม่อนุมัติ เวลาใช้งานไม่ถูกต้อง
 
       
  ลงชื่อ    
 

( นาย ภานุมาศ ชาติประเสริฐ )
นักวิชาการพัสดุ
22 กรกฎาคม 2563