บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.199/พิเศษ วันที่ 17 มิถุนายน 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายณัฐวูธ ประทุม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธุ์ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-411 ขนาดความจุ 322 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 80คน เพื่อใช้สำหรับ ซ้อมร้องเพลงรับน้องประชุมเชียร์
           ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 15:00:00 น. ถึง 17:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ สิบเอกนันทนพ เข็มเพรช
       
      ลงชื่อ........ นายณัฐวูธ ประทุม ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
 
ไม่อนุมัติ มีการเรียนการสอนตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
 
       
  ลงชื่อ    
 

( นาย ภานุมาศ ชาติประเสริฐ )
นักวิชาการพัสดุ
23 มิถุนายน 2565