บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.199/พิเศษ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายอินทรชิต วงศ์จีน ตำแหน่ง นิสิต สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-201 ขนาดความจุ 225 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 50คน เพื่อใช้สำหรับ เพื่อจัดการประชุมเตรียมค่าย กลุ่มเสรีมวลชนเพื่อสังคม ประจำเทอม 2 /2565
           ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17:00:00 น. ถึง 20:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ อาจารย์ธวัชชัย ป้องศรี
       
      ลงชื่อ........ นายอินทรชิต วงศ์จีน ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
 
ไม่อนุมัติ ยกเลิกการใช้งานวันที่ 17/03/2566
 
       
  ลงชื่อ    
 

( นาย ภานุมาศ ชาติประเสริฐ )
นักวิชาการพัสดุ
17 มีนาคม 2566