บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.199/พิเศษ วันที่ 03 ธันวาคม 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า วิภวานี พันสนิท ตำแหน่ง ประธานค่าย สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-201 ขนาดความจุ 225 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 50คน เพื่อใช้สำหรับ กิจกรรมฐานค่าย COPAG : เยาวชนอีสานสู่รากฐานของสังคม
           ในวันที่ 14 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 12:00:00 น. ถึง 15:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ อาจารย์ทิพสุดา ญาณาภิรัต
       
      ลงชื่อ........ วิภวานี พันสนิท ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
 
ไม่อนุมัติ
 
       
  ลงชื่อ    
 

( นาย ภานุมาศ ชาติประเสริฐ )
นักวิชาการพัสดุ
26 ธันวาคม 2565