บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.199/พิเศษ วันที่ 06 ธันวาคม 2565    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า นายณัฐวูธ ประทุม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธุ์ สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-212 ขนาดความจุ 50 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 30คน เพื่อใช้สำหรับ การแข่งขันกีฬาCOPAG GAMES
           ในวันที่ 09 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 00:00:00 น. ถึง 00:00:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ สิบเอกนันทนพ เข็มเพร
       
      ลงชื่อ........ นายณัฐวูธ ประทุม ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)
       
 
ไม่อนุมัติ เวลาไม่ถูกต้อง
 
       
  ลงชื่อ    
 

( นาย ภานุมาศ ชาติประเสริฐ )
นักวิชาการพัสดุ
07 ธันวาคม 2565