บันทึกข้อความ

 
ส่วนราชการ งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4429 ภายใน 3749
ที่ อว 0605.19/พิเศษ วันที่ 24 มีนาคม 2566    
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง      
เรียน คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง      
       
           ด้วยข้าพเจ้า พลภูมิ สมคำศรี ตำแหน่ง นิสิต สังกัด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีความประสงค์ขอใช้ห้อง D-340 ขนาดความจุ 20 ที่นั่ง จำนวนผู้เข้าร่วม 9คน เพื่อใช้สำหรับทำรายงานกลุ่ม รายวิชา 1302403 การนำนโยบายไปปฏิบัติ การติดตามและการประเมินผลนโยบาย
           ในวันที่ 26 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14:00:00 น. ถึง 20:30:00 น.
           โดยมีความต้องการวัสดุ เพื่อเติม ดังนี้ -
           โดยมีผู้ควบคุม ดังนี้ ผศ.คะนอง พิลุน (อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการนำนโยบายไปปฏิบัติ 1302403)
          
       
      ลงชื่อ........ พลภูมิ สมคำศรี ......
      (ผู้ขอใช้ห้อง)