ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 5 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 5 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563
 
 
 
 
 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเตรียมความพร้อมแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการสื่อสารองค์กร”
COPAG ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563  
ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ครั้งที่ 1/2563