สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมกับวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2566
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ 8 สถาบันเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษาวิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 7 (The 7th PSPARN Academic Conference 2023)
 
 
 
 
 
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาเอก)
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)