วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เชิญศิษย์เก่า นิสิต บุคลากร ร่วมโครงการแข่งขันกีฬา "โกลหนู COPAG CUP ครั้งที่ 1"
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการ "ปัญญาสาธารณะ (Mahasarakham forum) : โสเหล่เข้มข้น เพื่อคนมหาสารคาม"
 
 
 
 
 
คณบดีฯ แสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับเหรียญรางวัล “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”  
คณบดีฯ ติดตามการดำเนินการพัฒนาห้องสมุดสีดา สอนศรี เพื่อให้สอดรับกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21