ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ณ ลานชั้น1 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
ขอเชิญนิสิตทุกชั้นปี ทุกวิชาเอก เข้าร่วม “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางรัฐประศาสนศาสตร์ สำหรับนิสิตในศตวรรษที่ 21 (The PA workshop for 21st Century Students)”
 
 
 
 
 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการ ปลูกป่าศึกษาระบบนิเวศป่าชุมชน
COPAG จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “โอกาส ความหวัง และการก้าวสู่จุดหมาย : เปิดประสบการณ์ด้านการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์”