ชื่อ :   นิลุบล ไพเราะ
     
  ตำแหน่ง :   อาจารย์
     
  อีเมล์ :    
     
  ระดับการศึกษา : - ปร.ด. สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ร.ม.รัฐศาสตร์ การระหว่างประเทศและการทูต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ศศ.บ.อักษรศาสตร์ ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
     
  ความสนใจพิเศษ :    
     
       
    ผลงานต่างๆ :