ชื่อ :   สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย
     
  ตำแหน่ง :   อาจารย์
     
  อีเมล์ :   suchittra.r@msu.ac.th
     
  ระดับการศึกษา : - ร.ม.รัฐศาสตร์ การระหว่างประเทศและการทูต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    - ศศ.บ.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     
  ความสนใจพิเศษ :    
     
       
    ผลงานต่างๆ :