ชื่อ :   ผศ.จีรศักดิ์ โพกาวิน
     
  ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
     
  อีเมล์ :   jeerasak.p@msu.ac.th
     
  ระดับการศึกษา : - ร.บ. การระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ร.ม. บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
     
  ความสนใจพิเศษ :    
     
       
    ผลงานต่างๆ :