ชื่อ :   ผศ.ดร.จีรศักดิ์ โพกาวิน
     
  ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
     
  อีเมล์ :   jeerasak.p@msu.ac.th
     
  ระดับการศึกษา : - ปร.ด. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    - ร.ม. บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - รป.บ. บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  - ร.บ. การระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ความสนใจพิเศษ :    
     
       
    ผลงานต่างๆ :