ชื่อ :   รศ.ดร.ประโยชน์ ส่งกลิ่น
     
  ตำแหน่ง :   รองศาสตราจารย์
     
  อีเมล์ :   prayote@msu.ac.th
     
  ระดับการศึกษา : - ร.ด. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - อ.ม. ศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล
    - ศศ.ม. พุทศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - รป.บ. บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     
  ความสนใจพิเศษ :    
     
       
    ผลงานต่างๆ :