ชื่อ :   จีรวัฒน์ เจริญสุข
     
  ตำแหน่ง :   อาจารย์
     
  อีเมล์ :   cheerawat.c@msu.ac.th
     
  ระดับการศึกษา : - รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    - ศศ.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       
     
  ความสนใจพิเศษ :    
     
       
    ผลงานต่างๆ :