ชื่อ :   ผศ.สุนทรชัย ชอบยศ
     
  ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
     
  อีเมล์ :   sunthonchai.c@msu.ac.th
     
  ระดับการศึกษา : - รป.ม.(การปกครองท้องถิ่น) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    - ร.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - ร.บ.(บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     
  ความสนใจพิเศษ :    
     
       
    ผลงานต่างๆ :    
         
    ดาวน์โหลดประวัติ   > ดาวน์โหลด <