ชื่อ :   วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ
     
  ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
     
  อีเมล์ :   wachirawat.a@msu.ac.th
     
  ระดับการศึกษา : - Certificate in Organization Analysis Stanford University USA (Online Course)
    - รป.ม. นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัยมหิดล
    - ศศ.บ.การจัดการการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     
  ความสนใจพิเศษ : - นโยบายสาธารณะ  การบริหารการพัฒนา การพัฒนาองค์การ
     
       
    ผลงานต่างๆ : 1. การเป็นที่ปรึกษา /คณะกรรมการ/การบริหาร
      - พ.ศ.2563 คณะทำงานเฉพาะกิจขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและที่ทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สำนักบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (สบนร.)
      -

พ.ศ.2563 คณะทำงานเฉพาะกิจด้านการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศในลุ่มแม่น้ำโขง สำนักบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (สบนร.)

      -

พ.ศ.2562-ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบริหารงานทางการเมืองและกิจการสาธารณะ (นมส.) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

      -

พ.ศ.2561-ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

      -

พ.ศ.2560-ปัจจุบัน กรรมการหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

      -

พ.ศ.2562-ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

      -

พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน  ประธานศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะเชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

      -

พ.ศ.2559 ที่ปรึกษาและคณะทำงาน การสร้างพื้นที่ต้นแบบรูปธรรมนำใช้กฎหมายขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชัง สภาเกษตรกรแห่งชาติ จ.มหาสารคาม

      -

พ.ศ.2558 ประธานโครงการบริการวิชาการ “โรงเรียนชีววิถีอีสานเพื่อตลาดอาหารปลอดภัย สานสายใยครอบครัว”  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

      -

พ.ศ.2557 ประธานโครงการบริการวิชาการ “โรงเรียนชีววิถีอีสานเพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน”วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคามและได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการบริการวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปี 2557

      -

พ.ศ.2561-ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

       

 

      2.

รายงานวิจัย

      -

วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ (2562) รายงานการวิจัย ว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค : นโยบายสาธารณะ การเมือง สิทธิมนุษยชน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สนับสนุนโดย ศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะเชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

      -

วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ (2561) รายงานวิจัย การพัฒนากลไกการจัดการแรงงานเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.มุกดาหารภายใต้ชุดโครงการ “เเรงงาน ระบบสุขภาพ เเละการศึกษา: การจัดการเเละการร่วมรังสรรค์พื้นที่ชายเเดนในบริบทการพัฒนาชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและภูมิภาคนุวัตน์ลุ่มน้ำโขงสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)

      -

วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ (2560). รายงานการวิจัย การวินิจฉัยระบบองค์กรเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชน สนับสนุนโดย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

      -

วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ (2559). รายงานการวิจัย โครงการสังเคราะห์ประเด็นความไม่เป็นธรรมทางสังคมและสุขภาวะ กรณีศึกษา การขุดเจาะปิโตรเลียมบนบกแปลงสัมปทาน L27/43 หลุม DM-B จ.ขอนแก่น-กาฬสินธุ์  ภายใต้แผนงานความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาวะ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      -

วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ (2559). รายงานการวิจัย การพัฒนานโยบายและกลไกเพื่อส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลต้นแบบ สนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยการเมืองท้องถิ่นอีสานและอาเซียน (Asean and Local Politics Research center) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

      -

วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ (2559). รายงานการวิจัย การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การคุ้มครองสิทธิเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในระบบเกษตรพันธสัญญา สนับสนุนโดย  ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

       

 

      3.

บทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

      -

วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ (2561). บทความ การวินิจฉัยระบบองค์กรเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชน วารสารการเมืองการปกครอง. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม2561) หน้า 33-56

      -

วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ,ศราวุฒิ วิสาพรม,วนิดา เสาสิมมา. การวิเคราะห์การสร้างพลเมืองเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยจากฐานราก: กรณีศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม . วารสารการเมืองการปกครอง, 9(3), 1-23

      -

วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ (2559). บทความ “เลิงแฝกโมเดล : การขับเคลื่อนกลไกนโยบายเพื่อส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบล บทสะท้อนการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบร่วมมือกัน”

      -

Proceedings The 4th International Conference on Magsaysay Awardees:  Good Governance and Transformative Leadership in Asia College of Politics and Governance, Mahasarakham University Thailand , 502-517

      -

วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ. (2556). บทความ  “การมีส่วนร่วมของผู้นำจิตอาสาในงานด้านสุขภาวะชุมชน”เอกสารประกอบการประชุมระดับนานาชาติ เวทีวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2556  “ความเข้มแข็ง ทางวิชาการสู่Asean”,168-179

       

 

      4.

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ

      -

พ.ศ.2561 รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกสถาบันอย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

      -

พ.ศ. 2560 รางวัล อาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

      -

พ.ศ.2557 รางวัลชนะเลิศโครงการบริการวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปี 2557 (ประธานโครงการ)

       

 

    ดาวน์โหลดประวัติ  

> ดาวน์โหลด <