ชื่อ :   วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ
     
  ตำแหน่ง :   อาจารย์
     
  อีเมล์ :   wachirawat.a@msu.ac.th
     
  ระดับการศึกษา : - รป.ม. นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัยมหิดล
    - ศศ.บ.การจัดการการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       
     
  ความสนใจพิเศษ :    
     
       
    ผลงานต่างๆ :