ชื่อ :   ดร.พบสุข  ช่ำชอง
     
  ตำแหน่ง :   อาจารย์
     
  อีเมล์ :   pobsook.c@msu.ac.th
     
  ระดับการศึกษา : - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
สาขา บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - Ph.D. with Integrated Study in Local Government and Public Policy
University of Birmingham, England
     
  ความสนใจพิเศษ :    
     
       
    ผลงานต่างๆ :