ชื่อ :   ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์
     
  ตำแหน่ง :   อาจารย์
     
  อีเมล์ :   prasongchai.s@msu.ac.th
     
  ระดับการศึกษา : - ร.ม. (การเมืองและการจัดการปกครอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ร.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง) รัฐประศาสนศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       
     
  ความสนใจพิเศษ : - การเข้าสู่วาระนโยบาย (Policy Agenda Setting)
  - นโยบายสาธารณะ (Public Policy)
    - นโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Policy)
      - นโยบายคนพิการ (Disability Policy)
         
    ผลงานต่างๆ : - Tamronglak, A., & Setthasuravich, P. (2014). Proceeding of The Thailand 2nd International Conference on Public Administration, Chulalongkorn University.
         
      - ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์.(2557). การเข้าสู่วาระนโยบายระบบขนส่งทางรางในประเทศไทย: กรณีศึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูงโดยใช้ตัวแบบของคิงด็อน. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
         
      - ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์.(2558). การศึกษาการเข้าสู่วาระนโยบาย: วิเคราะห์ตัวแบบพหุกระแสและการนำไปใช้.วารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย, 7(3), หน้า 301-331.
         
      - ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์. (2559). การเข้าสู่วาระนโยบายระบบขนส่งทางรางในประเทศไทย: กรณีศึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูงโดยใช้ตัวแบบของคิงด็อน. การประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 4 ของผู้ที่ได้รับรางวัลแมกไซไซ หัวข้อ Good Governance and Transformermative Leadership in Asia.มหาสารคาม:วิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หน้า 546-557.