ชื่อ :   ดร. ประสงค์ชัย เศรษฐสุรวิชญ์
     
  ตำแหน่ง :   อาจารย์
     
  อีเมล์ :   prasongchai.s@msu.ac.th
     
  ระดับการศึกษา : - Doctor of Engineering (Civil Engineering), The University of Tokyo, Japan
    - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและการจัดการปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     
  ความสนใจพิเศษ : - การวางแผนและนโยบายการขนส่ง (Transportation Planning and Policy)
  - ช่องว่างทางดิจิทัลในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา (The Digital Divide in Developing Countries)
    - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (Information and Communications Technologies for Development: ICT4D)
      - การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาด้านนโยบายสาธารณะ (Public Policy Engineering)
         
    ผลงานต่างๆ :   สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่
      - SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218570415
      - ORCiD: https://orcid.org/0000-0003-1807-4350
      - Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Prasongchai_Setthasuravich