ชื่อ :   ดร.สุกรี นาคแย้ม
     
  ตำแหน่ง :   อาจารย์
     
  อีเมล์ :    
     
  ระดับการศึกษา : - รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2561)
    - พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2540)
    - กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2531)
     
  ความสนใจพิเศษ :    
     
       
    ผลงานต่างๆ :